The Complete Reverse Chinese Dictionary
双向中文词典全册

洪国源 2019

关於本词典
本词典是根据部首而编排的. 其內容和 «双向拼音辞典全册» 99.9 相同.

185 部首

1 丿 2
阝(  ) (  )阝
3
广
4
5
6
西
7
8 齿
9 10
11 鹿 12 13 14  

 

12 双部首

(刂, 刀) (亻, 人) (讠, 言) (扌, 手)
(饣, 食) (忄, 心) (氵, 水) (纟, 糸)
(火, 灬) (礻, 示) (钅, 金) (衤, 衣)

 

14 左右册
同一片语输入兩次. 第一次放在右手边, 第二次放在左手边. 右手边的第一个字和左手边最后的一个字都是用部首排序.

1q  2q  3q  4q  5q  6q  7q  8q  9q  10q  11q  12q  13q  14q

1p  2p  3p  4p  5p  6p  7p  8p  9p  10p  11p  12p  13p  14p

逻辑推理
逻辑推理用 "和" (+), "或" (/), "不" (-), 来运作.

汉语拼音五声
ā á ǎ à a Ā À
ē é ě è e Ē É Ě È
ī í ǐ ì i
ō ó ǒ ò o Ò
ū ú ǔ ù u
ǚ ǜ ü

捜索
用 Ctrl+F 和部首或拼音来快速捜索资料.

历史

5y  10y  15y  20y  25y  30y  35y  40y  45y  50y  55y  60y  65y  70y  75y  80y  85y  90y  95+y

BC  1c  2c  3c  4c  5c  6c  7c  8c  9c  10c  11c  12c  13c  14c  15c  16c  17c  18c  19c  20c  21c

y = year = 岁
BC = Before Christ = 主前
c = century = 世纪

控制
以上四行按纽共69个都藏在前脑裏, 表露在你额上的4条皱纹, 来表达你的思维.

?   联络编者!

最后俢改: 05.29.2021