8q

+ yá chǐ, 牙齿
+ Zhōng Guó hé fǎ xìng jiāo nián líng, 14岁, 中国合法性交年龄
+ nǚ zǐ zuì jiā shēng yù nián líng, 25-35岁, 女子最佳生育年龄
+ jiǔ jiǔ jīn, 九九金
+ bái jīn, 白金
+ hé jīn, 合金
+ yǎng lǎo jīn, 养老金
+ xiàn jīn, 现金
+ huáng jīn, 黄金
+ oilsands, hēi jīn, 黑金
+ nián qīng, 年青
- tattoo, cì qīng, 刺青
+ Be quiet!, jìng, 静
+ píng jìng, 平静
+ lěng jìng, 冷静
+ fēng píng làng jìng, 风平浪静
+ yǔ, 雨
+ xià yǔ, 下雨
+ fēng yǔ, 风雨
+ qiú yǔ, 求雨
- fēng fēng yǔ yǔ, 风风雨雨
+/- jīng lì fēng fēng yǔ yǔ, 经历风风雨雨
- liú xīng yǔ, 流星雨
- suān yǔ, 酸雨
- bào yǔ, 暴雨
- kuáng fēng bào yǔ, 狂风暴雨
+ bái xuě, 白雪
- bīng xuě, 冰雪
+ huá xuě, 滑雪
- shuǐ léi, 水雷
- dì léi, 地雷
+ bì léi, 避雷
+/- líng, 零
+ pēn wù, 喷雾
+ hú jiāo pēn wù, 防暴, 胡椒喷雾
+ Yǔ Sǎn Yùn Dòng hé hú jiāo pēn wù, 雨伞运动和胡椒喷雾
+ bì xū, 必需
- dì zhèn, 地震
- yú zhèn, 余震
- dǎo méi, 倒霉
+ yún ǎi, 云霭
+ zhēn qíng liú lù, 真情流露
+ jīn sī què, 金丝雀
- má què, 麻雀
+ yīng xióng, 英雄
+ wú míng yīng xióng, 无名英雄
+ yú, 鱼
- měi rén yú, 美人鱼
+ fēi yú, 飞鱼
+ bastard halibut, zuǒ kǒu yú, 左口鱼
+ sān wén yú, 三文鱼
+ mù yú, 乐器, 木鱼
+ bā zhǎo yú, 八爪鱼
+ chī yú, 吃鱼
+ jiē wěn yú, 接吻鱼
+ jīn yú, 金鱼
+ diào yú, 钓鱼
+ xián yú, 咸鱼
- mó guǐ yú, 魔鬼鱼
- Dì Zhōng Hǎi hé mó guǐ yú, 地中海和魔鬼鱼
+ bǔ yú, 捕鱼
+ zhēng yú, 蒸鱼
- è yú, 鳄鱼
+ bǎo xiān, 保鲜
+ North Korea, Cháo Xiǎn, 国名, 朝鲜
+ xīn xiān, 新鲜
+/- yú lín, 鱼鳞