8p

隶书, lì shū, 202-220 +
隶书和楷书, lì shū hé kǎi shū +
金三角, 缅老泰交界地区, Jīn Sān Jiǎo -
金文, jīn wén, 前11世纪 +
金币, jīn bì +
金正恩, 朝鲜元帅, Jīn Zhèng Ēn, 2016 +
金正恩和...无核化, Jīn Zhèng Ēn hé ... wú hé huà +
金丝眼镜, jīn sī yǎn jìng +
金丝雀, jīn sī què +
金丝猫, jīn sī māo, pussycat +
金发, jīn fà +
金发女郎, jīn fà nǚ láng +
金龙, jīn lóng +
金刚, jīn gāng +
金字塔, jīn zì tǎ +
金曲, jīn qǔ +
金鸡蛋, jīn jī dàn +
金苹果, jīn píng guǒ +
金鱼, jīn yú +
金钟, jīn zhōng +
金星, Jīn Xīng, Venus +
金钱, jīn qián +
«金瓶梅», 小说, «Jīn Píng Méi», 1610 +
金银铜铁锡, jīn yín tóng tié xī +
金黄色, jīn huáng sè +
金剪刀, jīn jiǎn dāo +
金庸和 «笑傲江湖», Jīn Yōng hé «Xiào ào Jiāng Hú» +
金属, jīn shǔ +
金属疲劳, jīn shǔ pí láo -
金牌, jīn pái +
金箔, jīn bó +
金融, jīn róng +
金融风暴, jīn róng fēng bào -
金融海啸, jīn róng hǎi xiào -
青出于蓝, qīng chū yú lán +
青龙, 代表东方, qīng lóng +
青龙桥, Qīng Lóng Qiáo +
青龙桥站折返式铁路, Qīng Lóng Qiáo Zhán zhé fǎn shì tiě lù +
青年, qīng nián +
青豆, qīng dòu +
青花瓷, qīng huā cí +
青香蕉, 未熟, qīng xiāng jiāo -
青春, qīng chūn +
青春常驻, qīng chūn cháng zhù, forever young +
青蒿素, 抗疟葯, qīng hāo sù, 1969 +
青铜, qīng tóng +
青铜器, qīng tóng qì +
青铜器时代, qīng tóng qì shí dài +
青番茄, 有毒, qīng fān qié -
青蛙, qīng wā +
青蛙合唱团, qīng wā hé chàng tuán +
静, jìng, Be quiet! +
静电, jìng diàn -
雨, yǔ +
雨水, yǔ shuǐ +
雨水太多, yǔ shuǐ tài duō -
雨水少, yǔ shuǐ shǎo -
雨水多, yǔ shuǐ duō +
雨风, yǔ fēng -
雨伞, yǔ sǎn +
雨伞运动, 为普选, Yǔ Sǎn Yùn Dòng, 2014 +
雨伞运动和胡椒喷雾, Yǔ Sǎn Yùn Dòng hé hú jiāo pēn wù +
雨声, yǔ shēng +
雨声棒, yǔ shēng bàng, rain stick +
雪人, xuě rén +
雪白, xuě bái +
雪地, xuě dì +
雷达, léi dá, radar, 1940 +
零, líng +/-
零件, líng jiàn +
«零时十分», 歌名, «Líng Shí Shí Fēn», 1984 +
零度容忍, líng dù róng rěn, zero tolerance +
零维空间, 点, líng wéi kōng jiān +
需要保密, xū yào bǎo mì +
露下体, lù xià tǐ -
露肩装, lù jiān zhuāng +
露背装, lù bèi zhuāng +
露脐装, lù qí zhuāng +
露营, lù yíng +
露腰装, lù yāo zhuāng +
雀斑, què bān -
鱼, yú +
鱼头, yú tóu +
鱼网, yú wǎng +
鱼网装, yú wǎng zhuāng +
鱼尾, yú wěi -
鱼虾蟹, yú xiā xiè +/-
鱼鳞, yú lín +/-
鲸迁赤道产子, jīng qiān chì dào chǎn zǐ +
鲸集体搁浅, jīng jí tǐ gē qiǎn -
鳄鱼, è yú -
鳄鱼泪, è yú lèi -