7p

谷歌, Gǔ Gē, Google, 1998 +
谷歌, 网上搜索, Gǔ Gē +
赤字, chì zì -
赤道, chì dào +
走地鸡, zǒu dì jī +
走私, zǒu sī -
走势向好, zǒu shì xiàng hǎo +
走调, zǒu diào -
走遍世界, zǒu biàn shì jiè +
赵维山和东方闪电, Zhào Wéi Shān hé Dōng Fāng Shǎn Diàn -
起来吧, qǐ lái bā +
起点, qǐ diǎn +
起革命, qǐ gé mìng +
越来越流行, yuè lái yuè liú xíng +
超人, chāo rén +
超水准, chāo shuǐ zhǔn +
超巿, chāo shì, 1930 +
超级巿场, chāo jí shì chǎng +
超级食品, chāo jí shí pǐn +
超时代, chāo shí dài +
超越时空, chāo yuè shí kōng +
豆, dòu +
豆子, dòu zi +
豆付, dòu fu +
豆芽, dòu yá +
登山, dēng shān +
登陆, dēng lù +
登陆火星, dēng lù huǒ xīng +
登高, dēng gāo +
登高祭祖, dēng gāo jì zǔ +
配偶, pèi ǒu, spouse +
酱油, jiàng yóu +
酸雨, suān yǔ -
酸梅, suān méi +
酸甜, suān tián +
酸甜苦辣, suān tián kǔ là +
酸酸甜甜, suān suān tián tián +
«醉拳», 影名, «Zuì Quán», 1978 +
醒狮, xǐng shī +
野心, yě xīn +
野史, yě shǐ -
野米, yě mǐ +
野花, yě huā +
足, zú +
足球, zú qiú +
足球上半场, zú qiú shàng bàn cháng +
足球下半场, zú qiú xià bàn cháng +
趴在地上, pā zài dì shàng +/-
跛脚, bǒ jiǎo -
跛脚鸭, bǒ jiǎo yā -
跑步, pǎo bù +
跑道, pǎo dào +
跨文化, kuà wén huà +
跨世代, kuà shì dài +
跷跷板, qiāo qiāo bǎn, seesaw +
跳下去, 跳下去, 跳下去; tiào xià qù, tiào xià qù, tiào xià qù -
跳飞机, tiào fēi jī, hopscotch +
跳水, tiào shuǐ +
跳火圏, tiào huǒ quān +
跳出, tiào chū +
跳出圈外, tiào chū quān wài +
跳伞, tiào sǎn +
跳远, tiào yuǎn +
跳栏, tiào lán +
跳高, tiào gāo +
跳海, tiào hǎi +
跳海自杀, tiào hǎi zì shā -
跳桥自杀, tiào qiáo zì shā -
跳弹床, tiào dàn chuáng +
跳绳, tiào shéng +
跳楼自杀, tiào lóu zì shā -
跳舞, tiào wǔ +
路口, lù kǒu +
路家敏和 «小时候», Lù Jiā Mǐn hé «Xiǎo Shí Hou» +
踏出第一步, tà chū dì yī bù +
踢毽子, tī jiàn zi +
蹲厕, dūn cè -
身不由己, shēn bù yóu jǐ -
身体力行, shēn tǐ lì xíng +
身体不适, shēn tǐ bù shì -
身首异处, shēn shǒu yì chù -
释迦牟尼和佛教, Shì Jiā Móu Ní hé Fó Jiào +
释除疑虑, shì chú yí liǜ +
释疑, shì yí +
豹, bào -
角, jiǎo +
角, 1, jiǎo +
角, 5, jiǎo +
角球, jiǎo qiú +
触控式屏幕, chù kòng shì píng mù, touchscreen, 2007 +
解决问题, jiě juè wèn tí +
解封, jiě fēng +
解密, jiě mì +
言归正传, yán guī zhèng zhuàn +
言语, yán yǔ +
言语不通, yán yǔ bù tōng -
辣椒, là jiāo +
辫子, biàn zi +