6q

- kǒu chòu, 口臭
+ jū jiā ān lǎo, 居家安老
+ ěr, 耳
+ shuāng yǎn shuāng ěr, 双眼双耳
- bù yǐ wéi chǐ, 不以为耻
+ shù zhí, 述职
+ yào zhí, 要职
+ wěi rèn yào zhí, 委任要职
- xùn zhí, 殉职
+ jiù zhí, 就职
+ xuān shì jiù zhí, 宣誓就职
+ hù lián, 互联
+ duì lián, 对联
+ Mèng Chǎng hé duì lián, 孟昶和对联
+ wù yǐ lèi jù, 物以类聚
- shī cōng, 失聪
+ dōng xī, 东西
+ mǎi dōng xī, 买东西
- guī xī, 归西
+ líng hún guī xī, 灵魂归西
+ New Jersey, Xīn Zé Xī, 美国州名, 新泽西
+ yào, 要
- bù yào, 不要
- wǒ bù yào, 我不要
+ wǒ yào, 我要
+ wǒ xiǎng yào, 我想要
- tíng dùn, 停顿
- shí jiān tíng dùn, 时间停顿
+ píng jǐng, 瓶颈
- wèn tí, 问题
- chū le wèn tí, 出了问题
+ jiě juè wèn tí, 解决问题
- lǎo wèn tí, 老问题
+ Have problems. No problem; Yǒu wèn tí. Méi yǒu wèn tí; 有问题. 沒有问题
- No problems. Have problems; Méi yǒu wèn tí. Yǒu wèn tí; 沒有问题. 有问题
- xīn wèn tí, 新问题
- mǐn gǎn wèn tí, 敏感问题
+ tián chōng tí, 填充题
+ shì fēi tí, 是非题
+ xuǎn zé tí, 选择题
- nán tí, 难题
+ 1947, xīn zàng diàn jī qù chàn, 心脏电击去颤
- hǔ, 虎
- lǎo hǔ, 老虎
- zhǐ lǎo hǔ, 纸老虎
+/- chóng, 虫
+ miè chóng, 灭虫
+ chī chóng, 吃虫
+ dù chóng, 杜虫
+ hài chóng, 害虫
+ yì chóng, 益虫
- yíng huǒ chóng, 萤火虫
- jì shēng chóng, 寄生虫
+ jīng chóng, 精虫
- shé, 蛇
- dǎ cǎo jīng shé, 打草惊蛇
- jǐng dǐ zhī wā, 井底之蛙
+ qīng wā, 青蛙
+ mì fēng, 蜜蜂
- cockroach, zhāng láng, 蟑螂
+ hú dié, 蝴蝶
+ jīn róng, 金融
+ píng ān róng róng, 平安融融
+ máo xiè, 毛蟹
+ ròu xiè, 肉蟹
+/- yú xiā xiè, 鱼虾蟹
+ gāo xiè, 膏蟹
+ yuè yuán yuè quē, 月圆月缺
+ shé, 舌
+ 1970s, rap, ráo shé, 饶舌
+ Měi Guó hé ráo shé, 美国和饶舌
+ suān suān tián tián, 酸酸甜甜
+ suān tián, 酸甜
+ xiū cí, 修辞
+ zhú, 竹
+ fù guì zhú, 富贵竹
+ fǔ zhú, 腐竹
+ 200 BC, bào zhú, 爆竹
+ Chūn Jié hé bào zhú, 春节和爆竹
+ 1565, qiān bǐ, 铅笔
+ 1938, yuán zhū bǐ, 圆珠笔
+ Xiōng Yá Lì hé yuán zhū bǐ, 匈牙利和圆珠笔
+/- dà xiào, 大笑
+ kāi wán xiào, 开玩笑
- tōu xiào, 偷笑
+ wēi xiào, 微笑
+ chuī dí, 吹笛
+ yīn fú, 音符
+ luó ji yùn suàn fú, 非, 和, 或; 逻辑运算符
- chōu jīn, 抽筋
+ nǎo jīn, 脑筋
+ dòng nǎo jīn, 动脑筋
+ duì cè, 对策
+ shāng liáng duì cè, 商量对策
+ zhèng cè, 政策
+ rén kǒu zhèng cè, 人口政策
+ 1980-2015, yī hái zhèng cè, 一孩政策
+ Zhōng Guó hé yī hái zhèng cè, 中国和一孩政策
+ 2015, èr hái zhèng cè, 二孩政策
+ Zhōng Guó hé èr hái zhèng cè, 中国和二孩政策
+ píng děng, 平等
- bù píng děng, 不平等
+ děng děng, 等等
+ wèn dá, 问答
+ fēng zhēng, 风筝
+ fàng fēng zhēng, 放风筝
+ gǔ zhēng, 乐器名, 古筝
+ tán gǔ zhēng, 弹古筝
+ shàng qiān, 上签
- xià qiān, 下签
+ zhòng qiān, 中签
+ chōu qiān, 抽签
+ gōng kuài, 公筷
+ jīn bó, 金箔
+ to do the maths, suàn yī suàn, 算一算
+ xīn suàn, 心算
+ yùn suàn, 运算
+ 1904, èr jí guǎn, 二极管
+ 1960s, LED, fā guāng èr jí guǎn, 发光二极管
+ 1907, sān jí guǎn, 三极管
+ xī guǎn, 吸管
+ 1947, transistor, jīng tǐ guǎn, 晶体管
+ 1880, zhēn kōng guǎn, 真空管
+ jiā qiáng jiān guǎn, 加强监管
+ xiāo, 乐器名, 箫
+ chuī xiāo, 吹箫
+ gōng jiàn, 弓箭
+ 1862, diàn bīng xiāng, 电冰箱
+ huí shōu xiāng, 回收箱
+ Chinese national, Zhōng Guó jí, 中国籍
+/- chí yǒu shuāng chóng guó jí, 持有双重国籍
+/- shuāng chóng guó jí, 双重国籍
+ xuè, 不可吃, 血
+ zhǐ xuè, 止血
+ lěng xuè, 冷血
- jīng xuè, 每月25-65毫升, 经血
+ qí dài xuè, 脐带血
+ juān qí dài xuè, 捐脐带血
+ juān xuè, 捐血
- liú xuè, 流血
- qī kǒng liú xuè, 七孔流血
+ rè xuè, 热血
+ shū xuè, 输血
+ dì yī dī xuè, 第一滴血
- bí xuè, 鼻血
- liú bí xuè, 流鼻血
+ dú mù zhōu, 独木舟
+ lóng zhōu, 龙舟
+ Duān Wǔ hé lóng zhōu, 端午和龙舟
+ sài lóng zhōu, 赛龙舟
+ 1922, háng kōng mǔ jiàn, 航空母舰
+ 2012, Zhōng Guó háng kōng mǔ jiàn, 中国航空母舰
+ yī bān, 一般
+ dǎo háng, 导航
+ chuán, 船
+ chéng chuán, 乘船
+ zào chuán, 造船
+ yī sōu chuán, 一艘船
+ 1776, qián tǐng, 潜艇
+ yī, 衣
+ qián shuǐ yī, 潜水衣
+ jiù shēng yī, 救生衣
+ jǐn shēn yī, 紧身衣
+ tài kōng yī, 太空衣
+ yǒng yī, 泳衣
+ sān diǎn shì yǒng yī, 三点式泳衣
+ chuān yī, 穿衣
+ tuō yī, 脫衣
- chāo xí, 抄袭
+ huán bǎo dài, 环保袋
- fēn liè, 分裂
- tán pàn pò liè, 谈判破裂
- hūn yīn pò liè, 婚姻破裂
- in drag, nán bàn nǚ zhuāng, 男扮女装
- gǔ zhuāng, 古装
+ dōng zhuāng, 冬装
+ jūn zhuāng, 军装
+ xī zhuāng, 西装
+ yú wǎng zhuāng, 鱼网装
+ we install, wǒ men ān zhuāng, 我们安装
+ shí zhuāng, 时装
- nǚ bàn nán zhuāng, 女扮男装
+ mì shí zhuāng, 密实装
+ see-through dress, tòu shì zhuāng, 透视装
+ qíng lǚ zhuāng, 情侣装
+ lù jiān zhuāng, 露肩装
+ lù bèi zhuāng, 露背装
+ biàn zhuāng, 便装
+ chūn zhuāng, 春装
+ dī xiōng zhuāng, 低胸装
+ qiū zhuāng, 秋装
+ lù qí zhuāng, 露脐装
+ Táng zhuāng, 唐装
+ xià zhuāng, 夏装
+ lù yāo zhuāng, 露腰装
+ Huá yì,华裔
+ bāo guǒ, 包褢
+ yī jiàn bāo guǒ, 一件包褢
+ yáng, 羊
+ zhū niú yáng, 猪牛羊
+ rén qún, 人群
- zhèng hòu qún, 症候群
- Kē Shì zhèng hòu qún: 虚构事实, 嗜酒健忘; 科氏症候群
- Kē Shì zhèng hòu qún: 乳头体损伤, 大脑萎缩; 科氏症候群
- Kē Shì zhèng hòu qún, 缺乏维生素B1, 科氏症候群
+ mǐ, 米
+ corn, yù mǐ, 玉米
+ chī mǐ, 吃米
+ yě mǐ, 野米
+ fēn lèi, 分类
+ lìng lèi, 另类
+ carbohydrate, táng lèi, 糖类
+ 1832, nǎi fěn, 奶粉
+ É Luó Sī hé nǎi fěn, 俄罗斯和奶粉
+ mò chá fěn, 末茶粉
+ shuāng liáng, 双粮
+ shè jīng, 每次2.5-5毫升, 射精
+ jiǔ jīng, 酒精
- xuè ròu mó hu, 血肉糢糊
+ táng, 糖
+ yī bāo táng, 一包糖
+ shǎo xǔ táng, 少许糖
+ yán hé táng, 盐和糖
+ gāo, 糕
+ yì wàn fù wēng, 亿万富翁
+ yì yì wàn fù wēng, 亿亿万富翁
+ yuán sù, 118种, 元素
+ róng rù bù tóng yuán sù, 溶入不同元素
+ Zhōng Guó yuán sù, 中国元素
+ 1906, wéi shēng sù, 维生素
+ wéi shēng sù, 13种, 维生素
+ 1911, B1 wéi shēng sù, B1 维生素
+ chī sù, 吃素
- wǒ xíng wǒ sù, 我行我素
+ 1969, qīng hāo sù, 抗疟葯, 青蒿素
+ Tú Yōu Yōu hé qīng hāo sù, 屠呦呦和青蒿素
+ 1902, hormone, jī sù, 激素
+ kuài lè jī sù, 快乐激素
+ 1920s, estrogen, nǚ xìng jī sù, 女性激素
+ 1849, testosterone, nán xìng jī sù, 男性激素
+ 1881-1973, Pablo R. Picasso, Bì Jiā Suǒ, 西班牙画家, 毕加索
+ sī suǒ, 思索
- bù jiā sī suǒ, 不加思索
+ sōu suǒ, 搜索
+ hóng chéng huáng lǜ lán qīng zǐ, 红橙黄绿蓝青紫