4q

- shā rén wáng, 杀人王
+ nǚ wáng, 女王
+ zuò yī rì nǚ wáng, 做一日女王
+ dì wáng, 地王
- shé wáng, 蛇王
- niú mó wáng, 牛魔王
+ yù, 玉
+ yī kuài yù, 一块玉
+ ěr huán, 耳环
+ dài ěr huán, 戴耳环
+ lián huán, 连环
+ 1858, benzene ring, běn huán, 苯环
+ xún huán, 循环
+ bí huán, 鼻环
+ fā xiàn, 发现
+ nǚ huáng, 女皇
+ 259 BC-210 BC, Qín Shǐ Huáng, 秦始皇
+ jiào huáng, 教皇
+ 1986, «Dōng Fāng Zhī Zhū», 歌名, «东方之珠»
+ Luó Dà Yòu hé «Dōng Fāng Zhī Zhū», 罗大佑和 «东方之珠»
+ lóng tǔ zhū, 龙吐珠
+ zhēn zhū, 珍珠
+ bái zhēn zhū, 白珍珠
+ hēi zhēn zhū, 黑珍珠
+ 1892-1973, Pearl S. Buck, Sài Zhēn Zhū, 美国作家, 赛珍珠
+ jiē bān, 接班
+ qiú, 球
+ mǎ qiú, 马球
+ yǔ máo qiú, 羽毛球
+ dǎ qiú, 打球
- wū lóng qiú, 乌龙球
- shī qiú, 失球
+ quán qiú, 全球
+ pīng pāng qiú, 乒乓球
+ Earth, Dì Qiú, 地球
+ bǎo hù Dì Qiú, 保护地球
- Huǒ Xīng zhuàng Dì Qiú, 火星撞地球
+ jiǎo qiú, 角球
+ zú qiú, 足球
+ pái qiú, 排球
+ shuǐ jīng qiú, 水晶球
+ 1891, basketball, lán qiú, 篮球
+ Jiā Ná Dà hé lán qiú, 加拿大和篮球
+ shàng wén xià lǐ, 上文下理
+ xīn lǐ, 心理
- qǐ yǒu cǐ lǐ, 岂有此理
+ hé qíng hé lǐ, 合情合理
- shù bù shòu lǐ, 恕不受理
+ qíng lǐ, 情理
+ dào lǐ, 道理
+ jiǎng dào lǐ, 讲道理
+ guǎn lǐ, 管理
- bù shàn guǎn lǐ, 不善管理
+ xī wàng, 希望
+ xīn xī wàng, 新希望
- jué wàng, 绝望
+ qín, 乐器名, 琴
+ chuī kǒu qín, 吹口琴
+ tán gāng qín, 弹钢琴
+ tán qín, 弹琴
+ cello, dà tí qín, 大提琴
+ lā dà tí qín, 拉大提琴
+ violin, xiǎo tí qín, 小提琴
+ lā xiǎo tí qín, 拉小提琴
+ pí pá 乐器名, 琵琶
+ tán pí pá, 弹琵琶
+ 1900-1995, Joseph Needham, Lǐ Yuē Sè, 英国人中国通, 李约瑟
+ méi gui, 花名, 玖瑰
+ hóng méi gui, 红玖瑰
+ hēi méi gui, 黑玖瑰
+ c. 2000 BC, bō li, 玻璃
+ 1903, jiā céng bō li, 夹层玻璃
+ Fǎ Guó hé jiā céng bō li, 法国和夹层玻璃
+ Āi Jí hé bō li, 埃及和玻璃
+ 1328-1398, Zhū Yuán Zhāng, 明太祖, 朱元璋
+ Zhōng Xī hé bì, 中西合璧
+ wú míng shì, 无名氏
+ mǔ, 母
+ fù mǔ, 父母
+ yǎng fù mǔ, 养父母
+ xiào jìng fù mǔ, 孝敬父母
+ zì mǔ, 字母
+ grandmother, zǔ mǔ, 祖母
+ háng mǔ, 航母
+ aunt, jiù mǔ, 舅母
- zhòng dú, 中毒
- xī dú, 吸毒
- yǒu dú, 有毒
+ yǐ dú gōng dú, 以毒攻毒
+ jiè dú, 戒毒
+ 1973, zhēn jiǔ jiè dú, 针灸戒毒
+ Wēn Xiáng Lái, Zhāng, hé zhēn jiǔ jiè dú; 温祥来, 张, 和针灸戒毒
- 1892, virus, bìng dú, 病毒
- 1949, diàn nǎo bìng dú, 电脑病毒
+ 1865, xiāo dú, 消毒
- syphilis, méi dú, 梅毒
+ mù, 木
+ jī mù, 玩具, 积木
+ 1949, Lego, Lè Gāo jī mù, 乐高积木
+ Dān Mài hé Lè Gāo jī mù, 丹麦和乐高积木
+ shù mù, 树木
+ huā cǎo shù mù, 花草树木
+ zhòng huā cǎo shù mù, 种花草树木
+ shū běn, 书本
+ Rì Běn, 国名, 日本
+ huí běn, 回本
+ zī běn, 资本
+ fáng zhōng shù, 房中术
+ zuò shǒu shù, 做手术
+ jì shù, 技术
+ suàn shù, 算术
+ 1842, má zuì shù, 麻醉术
+ wú rén jī, 无人机
+ 1903, fēi jī, 飞机
+ wú rén jià shǐ fēi jī, 无人驾驶飞机
+ xiǎo xíng fēi jī, 小型飞机
+ chéng fēi jī, 乘飞机
+ hopscotch, tiào fēi jī, 跳飞机
+ 1937, pēn qì jī, 喷气机
+ 1940, zhí shēng jī, 直升机
+ shǒu jī, 手机
+ wán shǒu jī, 玩手机
+ 2007, zhì néng shǒu jī, 智能手机
+ 1938, fù yìn jī, 复印机
+ 1868, dǎ zì jī, 打字机
+ 1851, féng rèn jī, 缝纫机
- wēi jī, 危机
+ dòng jī, 动机
+ yóu xì jī, 游戏机
+ dǎ yóu xì jī, 打游戏机
+ děng dài shí jī, 等待时机
- 1894, slot machine, chī jiǎo zǐ lǎo hǔ jī, 吃角子老虎机
+ xiàng jī, 相机
+ 1994, shù mǎ xiàng jī, 数码相机
+ yǐn xíng zhàn jī, 隐形战机
- qì quán, 弃权
+ bǎn quán, 版权
+ qīn fàn bǎn quán, 侵犯版权
- to commit suicide, zì shā, 自杀
- tūn qiāng zì shā, 吞枪自杀
- fú dú zì shā, 服毒自杀
- gē mài zì shā, 割脉自杀
- shāo tàn zì shā, 烧炭自杀
- tiào qiáo zì shā, 跳桥自杀
- tiào hǎi zì shā, 跳海自杀
- diào jǐng zì shā, 吊颈自杀
- pōu fù zì shā, 剖腹自杀
- tiào lóu zì shā, 跳楼自杀
- jiān shā, 奸杀
- xiān jiān hòu shās, 先奸后杀
- wù shā, 误杀
- zhuī shā, 追杀
- zì xiāng cán shā, 自相残杀
- móu shā, 谋杀
- tú shā, 屠杀
- 1937, Nán Jīng dà tú shā, 南京大屠杀
- Rì Běn hé Nán Jīng dà tú shā, 日本和南京大屠杀
- àn shā, 暗杀
+ jiù dì qǔ cái, 就地取材
- guān cái, 棺材
+ Běi Jí, 北极
+ zhèng jí, 正极
- fù jí, 负极
+ zhèng jí hé fù jí, 正极和负极
- Nán Jí, 南极
+ Běi Jí hé Nán Jí, 北极和南极
+ jié gòu, 结构
+ double helix, yí chuán jié gòu, 双股螺旋, 遗传结构
- xū gòu, 虚构
+ yuán lín, 园林
+ huáng jiā yuán lín, 皇家园林
+ gān bēi, 干杯
+ jiǎng bēi, 奖杯
+ pèng bēi, 碰杯
+ huò guì, 货柜
+ 1803, qī qiǎo bǎn, 七巧板
+ jiǔ qiǎo bǎn, 九巧板
+ dàn xíng jiǔ qiǎo bǎn, 蛋形九巧板
+ XY dàn xíng jiǔ qiǎo bǎn, XY 蛋形九巧板

+ dì bǎn, 地板
+ plywood, jiāo hé bǎn, 胶合板
- 1890, ouija board, tōng líng bǎn, 通灵板
+ cutting board, àn bǎn, 案板
+ dāo hé àn bǎn, 刀和案板
+ seesaw, qiāo qiāo bǎn, 跷跷板
+ huǒ qiāng, 火枪
+/- kāi qiāng, 开枪
+ shǒu qiāng, 手枪
+ 1835, revolver, zuǒ lún shǒu qiāng, 左轮手枪
+ shuǐ qiāng, 水枪
+ cháng qiāng, 长枪
+ yī zhī qiāng, 一枝枪
+ pèi qiāng, 佩枪
+ guǒ, 果
+ pistachio, kāi xīn guǒ, 开心果
+ shēng guǒ, 生果
+ rú guǒ, 如果
+ fig, wú huā guǒ, 无花果
+ píng guǒ, 苹果
+ jīn píng guǒ, 金苹果
+ avocado, niú yóu guǒ, 牛油果
+ jié guǒ, 结果
+ kāi huā jié guǒ, 开花结果
+ xiào guǒ, 效果
- fǎn xiào guǒ, 反效果
- chǎn shēng fǎn xiào guǒ, 产生反效果
+ fēng cǎi, 风采
+ 1986, «Xuè Rǎn de Fēng Cǎi», 歌名, «血染的风采»
+ 1844-1900, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Ní Cǎi, 德国哲学家, 尼采
+ mǒu mǒu, 某某
+ mù biāo, 目标
+ mìng zhòng mù biāo, 命中目标
+ dá dào mù biāo, 达到目标
+ dá biāo, 达标
+ zuò biāo, 坐标
+ zhuī zōng diào chá, 追踪调查
+ jiǎn chá, 检查
- tū jī jiǎn chá, 突击检查
+ lì xíng jiǎn chá, 例行检查
+ chōu yàng jiǎn chá, 抽样检查
+ 1784-1865, Lord Palmerston, 英国首相
+ 1959, Jersey barrier, Xīn Zé Xī hù lán, 凸字护栏, 新泽西护栏
+ Měi Guó hé Xīn Zé Xī hù lán, 美国和新泽西护栏
+ tiào lán, 跳栏
- wū rǎn, 污染
+ wú wū rǎn, 无污染
- huán jìng wū rǎn, 环境污染
+ shù, 树
- qiān niú shàng shù, 牵牛上树
+ shēng mìng shù, 生命树
+ píng guǒ shù, 苹果树
- mó guǐ shù, 魔鬼树

- fēn bié shàn è shù, mó guǐ shù; 分别善恶树, 魔鬼树
+ pú tí shù, 菩提树
+ zhí shù, 植树
+ 1979, «Gǎn Lǎn Shù», 歌名, «橄榄树»
+ Qí Yù hé «Gǎn Lǎn Shù», 齐豫和 «橄榄树»
+ ǎi shù, 矮树
+ xǔ yuàn shù, 许愿树
+ "Měi féng jiā jié bèi sī qīn", 诗句, "每逢佳节倍思亲"
+ Wáng Wéi hé "... bèi sī qīn", 王维和 "... 倍思亲"
+ nán běi yī jiā qīn, 南北一家亲
+ tàn qīn, 探亲
- dǎ jià, 打架
- 2017, xū nǐ bǎng jià, 虚拟绑架
+ luó xuán jiǎng, 螺旋桨
+ chōu yàng, 抽样
- fàn àn, 犯案
+ pò àn, 破案
- vanished archives, xiāo shī de dàng àn, 消失的档案
+ dá àn, 答案
- méi yǒu dá àn, 没有答案
- piàn àn, 骗案
- diàn huà piàn àn, 电话骗案
- diàn nǎo piàn àn, 电脑骗案
+ jí gé, 及格
- bù jí gé, 不及格
+ fēng gé, 风格
+ gè rén fēng gé, 个人风格
+ jiǔ gōng gé, 九宮格
+ amygdala, xìng rén hé, 杏仁核
+ xìng rén hé, 分别善者恶者, 杏仁核
- chéng hé, 不可吃, 橙核
+ wú tóng, 树名, 梧桐
+ 1968, Nán Jīng Cháng Jiāng Dà Qiáo, 南京长江大桥
+ tiān qiáo, 天桥
+ xíng rén tiān qiáo, 行人天桥
+ Qīng Lóng Qiáo, 青龙桥
+ Běi Jīng Qīng Lóng Qiáo, 北京青龙桥
+ zhù qiáo, 筑挢
+ jūn xiào, 军校
+ 1924, Huáng Pǔ Jūn Xiào, 黄埔军校
+ Guǎng Zhōu Huáng Pǔ Jūn Xiào, 广州黄埔军校
+ 1610, «Jīn Píng Méi», 小说, «金瓶梅»
+ Lán Líng Xiào Xiào Shēng hé «Jīn Píng Méi», 兰陵笑笑生和 «金瓶梅»
+ suān méi, 酸梅
+ tiān tī, 天梯
+ pá tiān tī, 爬天梯
+ 1852, diàn tī, 电梯
+ 1892, fú shǒu diàn tī, 扶手电梯
+ chéng diàn tī, 乘电梯
+ slide, huá tī, 滑梯
+ hú jiāo, 香料, 胡椒
+ là jiāo, 辣椒
+ lún yǐ, 轮椅
+ zuò lún yǐ, 坐轮椅
+ 1923, ice pop, bīng bàng, 冰棒
+ jiāo bàng, 交棒
+ rain stick, yǔ shēng bàng, 雨声棒
+ xià qí, 下棋
+ c. 400 BC, wéi qí, 围棋
+ Zhōng Guó hé wéi qí, 中国和围棋
+ 476 BC-221 BC, xiàng qí, 象棋
+ 500s, guó jì xiàng qí, 国际象棋
+ Zhōng Guó hé xiàng qí, 中国和象棋
+ Yìn Dù hé guó jì xiàng qí, 印度和国际象棋
+ zhèng kǎi, 正楷
+ gǎn lǎn, 橄榄
+ "Gēng shàng yī céng lóu", 诗句, "更上一层楼"
+ Wáng Zhī Huàn hé "Gēng shàng yī céng lóu", 王之涣和 "更上一层楼"
+ tián chéng, 甜橙
+ dǎo máng quǎn, 导盲犬
+ sōu suǒ quǎn, 搜索犬
- Ní Cǎi hé "Shàng Dì yǐ sǐ", 尼采和 "上帝已死"
- 1882, "Shàng Dì yǐ sǐ", 哲学思想, "上帝已死"
+ shēng sǐ, 生死
- ān lè sǐ, 安乐死
- half-dead, bàn shēng bàn sǐ, 半生半死
+ shēng shēng sǐ sǐ, 生生死死
- bìng sǐ, 病死
+ shēng lǎo bìng sǐ, 生老病死
- zì cán, 自残
+ chē, 车
- chéng cuò le chē, 乘错了车
+/- wú rén chē, 无人车
+ guò shān chē, 过山车
- fēi chē, 飞车
+ 1804, huǒ chē, 火车
+ kāi chē, 开车
- richshaw, huáng bā chē, 黄包车
+ 1984, «Mèng Xiǎng Hào Huáng Bāo Chē», 歌名, «梦想号黄包车»
+ Zhēn Nī hé «... Huáng Bāo Chē», 甄妮和 «...黄包车»
+ diào chē, 吊车
+ 1839, bicycle, zì xíng chē, 自行车
+ liè chē, 列车
+ jià kōng liè chē, 架空列车
+ qì chē, 汽车
+ bus, gōng gòng qì chē, 公共汽车
+/- 2011, wú rén jià shǐ qì chē, 无人驾驶汽车
+ zuǒ jià chē, 中国大陆适用, 左驾车
+ yòu jià chē, 香港澳门适用, 右驾车
+ shì chē, 试车
+ zuò biàn chē, 坐便车
+ xǐ chē, 洗车
+ chéng chē, 乘车
+ dào chē, 倒车
+ kāi dào chē, 开倒车
+ cab, chū zū chē, 出租车
+ zhí tōng chē, 直通车
+ tíng chē, 停车
+ sài chē, 赛车
- tuō guǐ, 脫轨
+ niǔ zhuǎn, 扭转
- dōu dōu zhuǎn zhuǎn, 兜兜转转
- jīng jì nì zhuǎn, 经济逆转
+ nián lún, 年轮
- xīn ruǎn, 心软
+ 1975, Microsoft, Wēi Ruǎn, 微软
+ Wēi Ruǎn, 电脑软件, 微软
+ bǐ jiào, 比较
+ guāng huī, 光辉
+ luó ji, 逻辑
+ hé luó ji, 合逻辑
- shí dǔ jiǔ shū, 十赌九输
+ yùn shū, 运输
+ duì bǐ, 对比
- qiāng bì, 枪毙
- bèi qiāng bì, 被枪毙
- nì bì, 溺毙
+ qīng huā cí, 青花瓷
+ yuán lái rú cí, 原来如此
- yuán lái rú cǐ, 原来如此
+ bǐ cǐ, 彼此
+ bù fēn bǐ cǐ, 不分彼此
+ bǐ cǐ bǐ cǐ, 彼此彼此
+ dì yī bù, 第一步
+ tà chū dì yī bù, 踏出第一步
+ tóng bù, 同步
- què bù, 却步
+ dào bù, 到步
+ liú bù, 留步
+ pǎo bù, 跑步
+ sàn bù, 散步
+ to walk the dog, qiān gǒu sàn bù, 牵狗散步
+ wǔ bù, 舞步
+ màn bù, 漫步
+ tài kōng màn bù, 太空漫步
- dòng wǔ, 动武
- xiān kǒu jiǎo hòu dòng wǔ, 先口角后动武
+ néng wén néng wǔ, 能文能武
+ rì, 日
+ yuè rì, 月日
+ nián yuè rì, 年月日
- the end of the world, shì jiè mò rì, 世界末日
+ shēng rì, 生日
+ qìng zhù shēng rì, 庆祝生曰
+ in the future, tā rì, 他日
+ zhǔ rì, 主日
+/- nà xiē nián rì, 那些年日
+ yī tiān èr shí sì xiǎo shí, 一天二十四小时
+ jiā shí, 加时
+ Dù Qiū Niáng hé "... shào nián shí", 杜秋娘和 "... 少年时"
+ "Qiàn jūn xī qǔ shào nián shí", 诗句, "劝君惜取少年时"
+ shǒu shí, 守时
+ shēng yǒu shí, sǐ yǒu shí; 生有时, 死有时
+/- dì sān zhě, 第三者
+ zhǎng zhě, 长者
- 1957, filibuster, lā bù zhě, 拉布者
- lā bù zhě, Strom Thurmond hé 拉布者
+ jì zhě, 记者
+ páng guān zhě, 旁观者
+ dāng jú zhě, 当局者
- xìng gōng zuò zhě, 性工作者
+ jiǎo jiǎo zhě, 佼佼者
+ dé lái bù yì, 得来不易
+ jiāo yì, 交易
+ xiàng zhēng shì yī yuán jiāo yì, 象征式一元交易
+ mào yì, 贸易
+ zì yóu mào yì, 自由贸易
- bù míng, 不明
- sǐ yīn bù míng, 死因不明
- xià luò bù míng, 下落不明
+ gōng sī fēn míng, 公私分明
- shī míng, 失明
- shuāng mù shī míng, 双目失明
+ fā míng, 发明
- shēn ào nán míng, 深奥难明
+ Qīng Míng, 清明
+ zhào míng, 照明
+ cōng míng, 聪明
- xiǎo cōng míng, 小聪明
+ gǒu nián wàng wàng, 狗年旺旺
+ wàng wàng wàng, 旺旺旺
+ gǒu nián wàng wàng wàng, 狗年旺旺旺
- ài mèi, 暧昩
+ qīng chūn, 青春
- làng fèi qīng chūn, 浪费青春
+ shì, 是
- bù shì, 不是
- wǒ bù shì, 我不是
- zì yǐ wéi shì, 自以为是
+ wǒ de zhí yè shì, 我的职业是
+ yà jūn shì, 亚军是
+ jì jūn shì, 季军是
+ guàn jūn shì, 冠军是
+ nà shì, 那是
+ wǒ ér zi de míng zì shì, 我兒子的名字是
+ wǒ qī zi de míng zì shì, 我妻子的名字是
+ wǒ zhàng fu de míng zì shì, 我丈夫的名字是
+ wǒ de míng zì shì, 我的名字是
+ wǒ nǚ ér de míng zì shì, 我女兒的名字是
+ wǒ de shì hào shì, 我的嗜好是
+ zhè shì, 这是
+ wǒ shì, 我是
+ wǒ de dì zhǐ shì, 我的地址是
+ wǒ de diàn huà hào mǎ shì, 我的电话号码是
+ dé jiǎng zhě shì, 得奖者是
+ wǒ de jiào yù chéng dù shì, 我的教育程度是
+ wǒ de zōng jiào shì, 我的宗教是
+ wèi xīng, 卫星
+ 1957, rén zào wèi xīng, 人造卫星
+ 1970, Zhōng Guó rén zào wèi xīng, 中国人造卫星
+ Saturn, Tǔ Xīng, 土星
+ Mù Xīng hé Tǔ Xīng, 木星和土星
+ Jupiter, Mù Xīng, 木星
+ Mercury, Shuǐ Xīng, 水星
+ Mars, Huǒ Xīng, 火星
+ dēng lù Huǒ Xīng, 登陆火星
+ nán zǐ hé Huǒ Xīng, 男子和火星
+ Shuǐ Xīng, Jīn Xīng, Dì Qiú, hé Huǒ Xīng; 水星, 金星, 地球, 和火星
+ 1781, Uranus, Tiān Wáng Xīng, 天王星
+ 1846, Neptune, Hǎi Wáng Xīng, 海王星
+ Tiān Wáng Xīng hé Hǎi Wáng Xīng, 天王星和海王星
+ xíng xīng, 不发光的星, 行星
+ bā dà xíng xīng, 八大行星
+ hòu bā dà xíng xīng, 木土天海, 后八大行星
+ tài yáng hé bā dà xíng xīng, 太阳和八大行星
+ qián bā dà xíng xīng, 水金地火, 前八大行星
+ Venus, Jīn Xīng, 金星
+ nǚ zǐ hé Jīn Xīng, 女子和金星
+ míng xīng, 明星
- liú xīng, 流星
+ hǎi xīng, 动物, 海星
+ hé huā xiāng, 荷花香
+ yù jīn xiān, 花名, 郁金香
+ 1593, Hé Lán hé yù jīn xiān, 荷兰和郁金香
+ huí xiāng, 香料, 茴香
+ star anise, bā jiǎo huí xiāng, 调味料, 八角茴香
+/- 919-965, Mèng Chǎng, 皇帝, 孟昶
+ yè jīng, 液晶
+ yǒu shāng yǒu liáng, 有商有量
+ néng liàng, 能量
+ zhèng néng liàng, 正能量
- fù néng liàng, 负能量
- 1998, àn néng liàng, 暗能量
+ bèi jǐng, 背景
+ tóng bèi jǐng, 同背景
+ bù tóng bèi jǐng, 不同背景
- zhòng shǔ, 中暑
+ fáng bào, 防暴
- jiā bào, 家暴
+ shuǐ, 水
+ xià shuǐ, 下水
+ kāi shuǐ, 开水
+ bái kāi shuǐ, 白开水
+ dòng kāi shuǐ, 冻开水
+ rè kāi shuǐ, 热开水
+ fēng shui, 风水
- wū shuǐ, 污水
- lěng shuǐ, 冷水
- pō lěng shuǐ, 泼冷水
+ hé shuǐ, 河水
+ yǔ shuǐ, 雨水
- hóng shuǐ, 洪水
+ xiāng shuǐ, 香水
+ xián shuǐ, 咸水
+ shùn fēng shùn shuǐ, 顺风顺水
+ gōng yìng lěng rè shuǐ, 供应冷热水
+ dàn shuǐ, 淡水
+ xián dàn shuǐ, 咸淡水
+ tiào shuǐ, 跳水
- suō shuǐ, 缩水
+ qián shuǐ, 潜水
+ yǐn xíng mò shuǐ, 隐形墨水
+ bèi, 贝
+ 1921-2007, Zēng Zào Cái, 九龙塗鸦皇帝, 曽灶财
- héng cái, 横财
- cè shì shī bài, 测试失败
- shēng yi shī bài, 生意失败
+ zhàng, 账
+ yī bǐ zhàng, 一笔账
- hú tú zhàng, 糊塗账
+ yī pī huò, 一批货
+ fǎn tān, 反贪
+ chē mǎ fèi, 车马费
- luàn shōu chē fèi, 滥收车费
+ shōu fèi, 收费
+ zì fèi, 自费
+ miǎn fèi, 免费
- làng fèi, 浪费
+ bǎo guì, 宝贵
+ shēng mìng bǎo guì, 生命宝贵
+ kě xǐ kě hè, 可喜可贺
+ jīng mào, 经贸
- dào zéi, 盗贼
+ gōng zī, 工资
+ 1894, zuì dī gōng zī, 最低工资
+ Xīn Xī Lán hé zuì dī gōng zī, 新西兰和最低工资
+ chē zī, 车资
+ tóu zī, 投资
- chī hē piáo dǔ, 吃喝嫖赌
+ 1942至今, Tony Buzan, Dōng Ní Bó Zàn, 大脑先生, 东尼博赞
+ kàn jiàn, 看见
+ gāo jiàn, 高见
+ yì jiàn, 意见
+ fā biǎo yì jiàn, 发表意见
- wéi guī, 违规
+ bó lǎn, 博览
- huàn jué, 幻觉
+ niú, 牛
+ shuǐ niú, 水牛
+ dòu niú, 斗牛
- chuī niú, 吹牛
+ qiān niú, 牵牛
- fēng niú, 疯牛
+ huáng niú, 黄牛
+ qí niú, 骑牛
+ xī niú, 犀牛
+ rén wù, 人物
- bù shòu huān yíng rén wù, 不受欢迎人物
+ zhòng yào rén wù, 重要人物
+ 1637, «Tiān Gōng Kāi Wù», 科技书, «天工开物»
+ Sòng Yīng Xīng hé «Tiān Gōng Kāi Wù», 宋应星和 «天工开物»
+ kān wù, 刋物
- huáng sè kān wù, 黄色刋物
+ lǐ wù, 礼物
- UFO, bù míng fēi xíng wù, 不明飞行物
+ dòng wù, 动物
+ lěng xuè dòng wù, 冷血动物
+ rè xuè dòng wù, 热血动物
+ huò wù, 货物
+ gòu wù, 购物
+ wǎng shàng gòu wù, 网上购物
+ zhí wù, 植物
+ shǒu, 手
- fēn shǒu, 分手
- xiōng shǒu, 凶手
- shā rén xiōng shǒu, 杀人凶手
- jǔ qǐ shuāng shǒu, 举起双手
+ 1929, Popeye, dà lì shuǐ shǒu, 大力水手
- shī shǒu, 失手
+ zuǒ yòu shǒu, 左右手
- shā shǒu, 杀手
- lěng xuè shā shǒu, 冷血杀手
- yǐn xíng shā shǒu, 隐形杀手
+ jǐn wò wǒ shǒu, 紧握我手
+ fàng shǒu, 放手
+ huī shǒu, 挥手
+ xǐ shǒu, 洗手
+ rú cè hòu xǐ shǒu, 如厕后洗手
+ yòng fàn qián xǐ shǒu, 用饭前洗手
+ xuǎn shǒu, 选手
+ jǔ shǒu, 举手
- shǒu jī bù lí shǒu, 手机不离手
+ jiē shǒu, 接手
+ wò shǒu, 握手
+ jiàn miàn wò shǒu, 见面握手
- jìng luán, 痉挛
+ dǎ quán, 打拳
+ c. 1360, tài jí quán, 太极拳
+ Zhāng Sān Fēng hé tài jí quán, 张三丰和太极拳
+ 1978, «Zuì Quán», 影名, «醉拳»
+ Chéng Lóng hé «Zuì Quán», 成龙和 «醉拳»
+ to massage, àn mó, 按摩
+ máo, 毛
+ sān máo, 三毛
+ yǔ máo, 羽毛
+ tuō máo, 脫毛
+ róng máo, 绒毛
+ hóng dì tǎn, 红地毯
+ xíng hóng dì tǎn, 行红地毯
+ qì, 气
+ yī kǒu qì, 一口气
+ sōng yī kǒu qì, 松一口气
+ shì qì, 士气
+ tí gāo shì qì, 提高士气
+ míng qì, 名气
+ xī qì, 吸气
+ hū qì, 呼气
+ kōng qì, 空气
+ hū xī kōng qì, 呼吸空气
+ hū xī xīn xiān kōng qì, 呼吸新鲜空气
+ kè qi, 客气
+ bié kè qi, 别客气
- dú qì, 毒气
+ jǐng qì, 景气
- bù jǐng qì, 不景气
- jīng jì bù jǐng qì, 经济不景气
+ tiān rán qì, 天然气
+ yè huà tiān rán qì, 液化天然气
+ méi qì, 煤气
- pí qi, 脾气
- fā pí qi, 发脾气
+ zēng tiān qì fēn, 増添气氛
+ huí shōu, 回收
+ zhēng shōu, 征收
- láo gǎi, 劳改
+ cái zhèng, 财政
- yǐ gù, 已故
+ wú bǐ dí, 无比敌
- fǎn duì wú xiào, 反对无效
+ guǒ xiào, 果效
+ mù biāo yī zhì, 目标一致
+ tuán jié yī zhì, 团结一致
+ 1世纪, Tiān Zhǔ Jiào, 天主教
+ 1582, Lì Mǎ Dòu lái Huá chuán Tiān Zhǔ Jiào, 利玛窦来华传天主教
+ shén fù, xiū nǚ, hé Tiān Zhǔ Jiào; 神父, 修女, 和天主教
+ «Shèng Jīng» hé Tiān Zhǔ Jiào, «圣经» 和天主教
+ jiào táng hé Tiān Zhǔ Jiào, 教堂和天主教
+ Mí Sa hé Tiān Zhǔ Jiào, 弥撒和天主教
+ 7世纪, Yī Sī Lán Jiào, 伊斯兰教
+ yī mǎ mù hé Yī Sī Lán Jiào, 伊玛目和伊斯兰教
+ qīng zhēn sì hé Yī Sī Lán Jiào, 清真寺和伊斯兰教
+ «Gǔ Lán Jīng» hé Yī Sī Lán Jiào, «古兰经» 和伊斯兰教
+ Mù Hǎn Mò Dé hé Yī Sī Lán Jiào, 穆罕默德和伊斯兰教
- xié jiào, 邪教
+ 前6世纪, Fó Jiào, 佛教
+ Shì Jiā Móu Ní hé Fó Jiào, 释迦牟尼和佛教
+ hé shàng, ní gū, hé Fó Jiào; 和尚, 尼姑, 和佛教
+ «Xīn Jīng» hé Fó Jiào, «心经» 和佛教
+ miào hé Fó Jiào, 庙和佛教
+ zōng jiào, 宗教
- guó jiā zōng jiào, 国家宗教
- guó jiào, 国教
+ 1世纪, Dào Jiào, 道教
+ dào shì hé Dào Jiào, 道士和道教
+ «Dào Dé Jīng» hé Dào Jiào, «道徳经» 和道教
+ Zhāng Dào Líng hé Dào Jiào, 张道陵和道教
+ 16世纪, Jī Dū Jiào, 基督教
+ 1807, Mǎ Lǐ Xùn lái Huá chuán Jī Dū Jiào, 马礼逊来华传基督教
+ «Shèng Jīng» hé Jī Dū Jiào, «圣经» 和基督教
+ mù shī hé Jī Dū Jiào, 牧师和基督教
+ jiào táng hé Jī Dū Jiào, 教堂和基督教
+/- zì jiù, 自救
- guò mǐn, 过敏
- bù huān ér sàn, 不欢而散
+ shǔ yī shǔ, 数一数
+ rén shù, 人数
- sǐ wáng rén shù, 死亡人数
+ jì shù, 计数
+ 830, dài shù, 代数
+ zì shù, 字数
+ suì shu, 岁数
+ zhōng wèi shù, 中位数
+ Zhōng Yīng shù, 中英数
- wèi zhī shù, 未知数
+ "All is number", "Wàn wù jiē shù", "万物皆数"
+ "Wàn wù jiē shù", Pythagorean School hé "万物皆数"
+ countdown, dǎo shù, 倒数
- jì cuò shù, 计错数
- kòng bái yī piàn, 空白一片
- qī hēi yī piàn, 漆黑一片
+ tú piàn, 图片
- sè qíng tú piàn, 色情图片
+/- opium, yā piàn, 鸦片
+/- Mǎ Kè Sī hé "... rén mín de yā piàn", 马克思和 "... 人民的鸦片"
+/- 1842, "Zōng jiào shì rén mín de yā piàn", "宗教是人民的鸦片"
+ 1937, kǎ tōng piàn, 卡通片
+ 1948, chàng piàn, 唱片
+ 1978, CD, jī guāng chàng piàn, 激光唱片
+ jī guāng chàng piàn, 每片容量 700MB, 激光唱片
+ wáng pái, 王牌
- wú pái, 无牌
+ míng pái, 名牌
+ jīn pái, 金牌
+ pǐn pái, 品牌
+ yín pái, 银牌
+ tóng pái, 铜牌
+ bù duàn, 不断
+ Russia, É Luó Sī, 国名, 俄罗斯
+ gēng xīn, 更新
+ bù duàn gēng xīn, 不断更新
+ yíng xīn, 迎新
+ zhǎo, 爪
- wǒ bù ài, 我不爱
+ yǒu ài, 友爱
+ kě ài, 可爱
+ huó pō kě ài, 活泼可爱
+ mǔ ài, 母爱
+ shì ài, 示爱
+ zì ài, 自爱
+ jié shēn zì ài, 洁身自爱
+ wǒ ài, 我爱
- wú xīn de ài, 无心的爱
+ xìng ài, 性爱
+ zuò ài, 做爱
+ qiū qiān hé zuò ài, 秋千和做爱
+ 1989, «Píng Zhe Ài», 歌名, «凭着爱»
+ Sū Ruì hé «Píng Zhe Ài», 苏芮和 «凭着爱»
- nì ài, 溺爱
+ fù, 父
+ shén fù, 神父
+ grandfather, zǔ fù, 祖父
+ uncle, jiù fù, 舅父
+ yuè, 月
+ huái tāi shí yuè, 怀胎十月
- rì yuè, 日月
+ suì yuè, 岁月
- liú bù zhù de suì yuè, 留不住的岁月
+ «Guāng Huī Suì Yuè» hé Beyond, «光辉岁月»
+ Cháng É bēn yuè, 神话故事, 嫦娥奔月
+ mì yuè, 蜜月
+ dù mì yuè, 度蜜月
- wú zhōng shēng yǒu, 无中生有
+ hái yǒu, 还有
+ hái yǒu hái yǒu, 还有还有
- fēi wǒ suǒ yǒu, 非我所有
+ là cháng, 腊肠
- zhī fáng gān, 脂肪肝
+ pí fū, 皮肤
+ tǐ yù, 体育
+ jué yù, 绝育
+ jiào yù, 教育
+ xìng jiào yù, 性教育
+ jiē shòu jiào yù, 接受教育
+ péng zhàng, 膨胀
- inflation, tōng huò péng zhàng, 通货膨胀
+ yì zhī, 义肢
+/- zhī fáng, 脂肪
+ shī féi, 施肥
+ jiǎn féi, 减肥
+ 1943, Aqua-Lung, shuǐ fèi, 水肺
+ lǐ fú, 礼服
+ wǎn lǐ fú, 晩礼服
+ yī fú, 衣服
+ yī jiàn yī fú, 一件衣服
+ xǐ yī fú, 洗衣服
+ zhé dié yī fú, 折叠衣服
+ biàn fú, 便服
- 1644-1898, tì fà liú biàn yì Mǎn fú, 剃发留辫易满服
- nán zǐ tì fà liú biàn yì Mǎn fú, 男子剃发留辫易满服
+ xīn gān pí fèi shèn, 心肝脾肺肾
+ tóng bāo, 同胞
+ shǒu bèi, 手背
+ èr hú, 乐器名, 二胡
+ lā èr hú, 拉二胡
- féi pàng, 肥胖
- bù shèng, 不胜
- duò tāi, 堕胎
+ kāi wèi, 开胃
+ dǎn wèi, 胆胃
+ dà cháng, xiǎo cháng, páng guāng; 大肠, 小肠, 膀胱
+ cerebrum, dà nǎo, 大脑
+ cerebellum, xiǎo nǎo, 小脑
+ dà nǎo xiǎo nǎo, 大脑小脑
+ mid-brain, zhōng nǎo, 中脑
+ zuǒ nǎo, 左脑
+ yòu nǎo, 右脑
+ zuǒ nǎo yòu nǎo, 左脑右脑
+ 1948, diàn nǎo, 电脑
+ zhuō shàng diàn nǎo, 桌上电脑
+ 2010, tablet, píng bǎn diàn nǎo, 平板电脑
+ hòu nǎo, 后脑
+ qián nǎo hòu nǎo, 前脑后脑
+ qián nǎo, 前脑
- xǐ nǎo, 洗脑
- liú nóng, 流脓
+ dù qí, 肚脐
+ Dì Qiú de dù qí, 以色列, 地球的肚脐
- píng xiōng, 平胸
+ lóng xiōng, 隆胸
+ xīn zàng, 心脏
+ shǒu jiǎo, 手脚
+ shuāng shǒu shuāng jiǎo, 双手双脚
- bowleg, bā zì jiǎo, 八字脚
- bǒ jiǎo, 跛脚
- ài shǒu ài jiǎo, 碍手碍脚
+ 1956, Yáo Lì hé «... Wǒ de Liǎn», 姚莉和 «...我的脸»
+ «Chūn Fēng Wěn Shàng Wǒ de Liǎn», 歌名, «春风吻上我的脸»
+ xǐ liǎn, 洗脸
+ Xī Là, 国名, 希腊
+ Zhōng Rì Cháo, 中日朝
+ 1271-1368, Yuán cháo, 元朝
+ 202 BC-AD 220, Hàn cháo, 汉朝
+ 420-589, Nán Běi cháo, 南北朝
+ 960-1234, Sòng cháo, 宋朝
+ 1046 BC-256 BC, Zhōu cháo, 周朝
+ 1368-1644, Míng cháo, 明朝
+ 2070 BC-1600 BC, Xià cháo, 夏朝
+ 221 BC-207 BC, Qín cháo, 秦朝
+ 266-420, Jìn cháo, 晋朝
+ 618-907, Táng cháo, 唐朝
+ 1644-1911, Qīng cháo, 清朝
+ 1600 BC-1046 BC, Shāng cháo, 商朝
+ Suí cháo, 581-618, 隋朝
+ rì qī, 日期
+ shēng sǐ rì qī, 生死日期
+ cháng qī, 长期
+ chǎn qī, 产期
- guò qī, 过期
+ dào qī, 到期
- fǎn pàn qī, 反叛期
+ gāo fēng qī, 高峰期
+ 1953, REM, kuài sù dòng yǎn qī, 快速动眼期
+ duǎn qī, 短期
+ lěng jìng qī, 冷静期
+ shù yāo, 束腰
+ měi tuǐ, 美腿
- to yawn, dǎ hā qian, 打哈欠
+ dào qiàn, 道歉
+ gōng kāi dào qiàn, 公开道歉
+ shān gē, 山歌
+ Kè Jiā shān gē, 客家山歌
+ 1912, «Shēng Rì Gē», «生日歌»
+ 1998, Google, Gǔ Gē, 谷歌
+ Gǔ Gē, 网上搜索, 谷歌
+ kuài gē, 快歌
+ guó gē, 国歌
+ zòu guó gē, 奏国歌
+ liàn gē, 练歌
+ shī gē, 诗歌
+ chàng gē, 唱歌
+ màn gē, 慢歌
+ fēng, 风
- běi fēng, 北风
- dōng běi fēng, 东北风
- xī běi fēng, 西北风
+ dōng fēng, 东风
- xī fēng, 西风
- kuáng fēng, 狂风
- chuī kuáng fēng, 吹狂风
+ Zhōng Guó fēng, 中国风
- yǔ fēng, 雨风
- lóng juǎn fēng, 龙卷风
+ nán fēng, 南风
+ dōng nán fēng, 东南风
+ xī nán fēng, 西南风
- liǎng xiù qīng fēng, 两袖清风
- xuán fēng, 旋风
+ 1987, «Ràng Yī Qiè Suí Fēng», 歌名, «让一切随风»
+ Zhōng Zhèn Tāo hé «Ràng Yī Qiè Suí Fēng», 钟镇涛和 «让一切随风»
+ 1985, «Wǎn Fēng», 歌名, «晩风»
+ Yè Qiàn Wén hé «Wǎn Fēng», 叶倩文和 «晩风»
+ bì fēng, 避风
+ Zhōng wén, 中文
+ 1809-1882, Charles Robert Darwin, Dá Ěr Wén, 学者, 达尔文
+ «Qiān Zì Wén», «千字文»
+ Zhōu Xīng Sì hé «Qiān Zì Wén», 周兴嗣和 «千字文»
+ wén yán wén, 文言文
+ bái huà wén, 白话文
+ 前11世纪, jīn wén, 金文
+ 1834, braille, máng wén, 盲文
+ c. 1300 BC, jiǎ gǔ wén, 甲骨文
+ zhěng zhěng qí qí, 整整齐齐
+ zhěng qí, 整齐
+ lǎo rén bān, 老人斑
- què bān, 雀斑
+ gāo guì dà fāng, 高贵大方
+ dōng fāng, 东方
+ dōng nán xī běi fāng, 东南西北方
+ hǎo dì fāng, 好地方
+ lǎo dì fāng, 老地方
+ xī fāng, 西方
+ guān fāng, 官方
+ 650 BC, magic square, mó fāng, 魔方
+ 1974, Rubik's Cube, mó fāng, 玩具, 魔方
+ Xiōng Yá Lì hé mó fāng, 匈牙利和魔方
- xià fàng, 下放
+ lěng qì kāi fàng, 冷气开放
+ xíng fáng, 行房
+ huái yùn qī jiān bù kě xíng fáng, 怀孕期间不可行房
+ rǔ fáng, 乳房
+ shuāng rǔ fáng, 双乳房
+ nǚ zǐ hé rǔ fáng, 女子和乳房
+ shè shī, 设施
+ luó xuán, 螺旋
+ 1953, double helix, shuāng gǔ luó xuán, 双股螺旋
+ shuāng gǔ luó xuán, 遗传结构, 双股螺旋
- dī tóu yī zú, 低头一族
+ zhǒng zú, 种族
+ guó qí, 国旗
+ 1949, Zhōng Guó guó qí, 中国国旗
+ Zēng Lián Sōng hé Zhōng Guó guó qí, 曽联松和中国国旗
+ Zhōng Huá Rén Mín Gòng Hé Guó guó qí, 中华人民共和国国旗
+ huǒ, 火
- shān huǒ, 山火
- kāi huǒ, 开火
- zòng huǒ, 纵火
+ xióng xióng de huǒ, 熊熊的火
- wán huǒ, 玩火
- fàng huǒ, 放火
- shā rén fàng huǒ, 杀人放火
+ tíng huǒ, 停火
+ zì shēng zì miè, 自生自灭
- huǐ miè, 毁灭
+ rén dào huǐ miè, 人道毁灭
+ tiān dēng, 天灯
+ Zhū Gé Liàng hé tiān dēng, 诸葛亮和天灯
+ 1868, jiāo tōng xìn hào dēng, 交通信号灯
+ Yīng Guó hé jiāo tōng xìn hào dēng, 英国和交通信号灯
- hóng dēng, 红灯
- chuǎng hóng dēng, 闯红灯
+ huā dēng, 花灯
+ Yuán Xiāo hé huā dēng, 元宵和花灯
+ shǎng huā dēng, 赏花灯
+ hóng dēng lǜ dēng, 红灯绿灯
+ wú yǐng dēng, 无影灯
+ acupuncture and moxibustion, zhēn jiǔ, 针灸
+ 1947, wēi bō lú, 微波炉
- bào zhà, 爆炸
- diàn chí bào zhà, 电池爆炸
+ qì tǐ bào zhà, 气体爆炸
+ 1930s, shuǐ pào, 水炮
+ Dé Guó hé shuǐ pào, 德国和水炮
+ 2004, diàn zǐ yān, 电子烟
+ Hán Lì hé diàn zǐ yān, 韩力和电子烟
- yā piàn yān, 鸦片烟
+ jiè yān, 戒烟
- chōu yān, 抽烟
- xīng xīng yě chōu yān, 猩猩也抽烟
- xiāng yān, 香烟
- yī bāo xiāng yān, 一包香烟
- jiā rè yān, 加热烟
- shòu yān, 售烟
+ jìn yān, 禁烟
- fā shāo, 发烧
+ tuì shāo, 退烧
+ jiān chǎo zhēng zhá jú shāo, 煎炒蒸炸焗烧
- zì fén, 自焚
+ shuǐ diàn méi, 水电煤
+ lòu dǒu, 漏斗
+ tiáo wèi liào, 调味料
+ spice, xiāng liào, 香料
+ zī liào, 资料
+ yī shǒu zī liào, 一手资料
+ zhǎo zī liào, 找资枓
- xū gòu zī liào, 虚构资料
+ shōu jí zī liào, 收集资料
+ 1856, sù liào, 塑料
+ yī mén liǎng jié, 一门两杰
+ diǎn, 点
+ yōu diǎn, 优点
- wū diǎn, 污点
+ dì diǎn, 地点
+ zhuǎn zhé diǎn, 转折点
- máng diǎn, 盲点
+ mài diǎn, 卖点
+ zhōng diǎn, 终点
+ liàng diǎn, 亮点
+ gòng tōng diǎn, 共通点
+ qǐ diǎn, 起点
- quē diǎn, 缺点
- ruò diǎn, 弱点
+ bān diǎn, 斑点
- hēi diǎn, 黑点
- jiāo tōng hēi diǎn, 交通黑点
- yí diǎn, 疑点
+ hōng hōng liè liè, 轰轰烈烈
+ jiā rè, 加热
- kuáng rè, 狂热
- 1637, yù jīn xiān kuáng rè, 郁金香狂热
- Hé Lán hé yù jīn xiān kuáng rè, 荷兰和郁金香狂热
+ Zhōng Guó rè, 中国热
+ dāng rán, 当然
+ lǐ suǒ dāng rán, 理所当然
+ dà zì rán, 大自然
+ shùn qí zì rán, 顺其自然
+ fēng cǎi yī rán, 风采依然
+ dà hé zhào, 大合照
+ pāi zhào, 拍照
- luǒ zhào, 祼照
+ koala bear, shù xióng, 树熊
+ Ào Dà Lì Yà hé shù xióng, 澳大利亚和树熊
- wèi shú, 未熟
+ chéng shú, 成熟
- chí shú, 迟熟
+ zǎo shú, 早熟
+ mén hù, 门戶
+ police station, gōng ān pài chū suǒ, 公安派出所
+ cè suǒ, 厕所
+ liú dòng cè suǒ, 流动厕所
+ xià shuǐ lǐ, 下水礼
- shī lǐ, 失礼
+ huí lǐ, 回礼
- sāng lǐ, 丧礼
+ jìng lǐ, 敬礼
+ "Fēi lǐ wù shì", "非礼勿视"
+ Kǒng Zǐ hé "Fēi lǐ wù shì", 孔子和 "非礼勿视"
+ 1925, diàn shì, 电视
+ hēi bái diàn shì, 黑白电视
+ 1939, cǎi sè diàn shì, 彩色电视
+ kàn diàn shì, 看电视
- bái hēi diàn shì, 白黑电视
+ bì lù diàn shì, 闭路电视
- hū shì, 忽视
+ bù róng hū shì, 不容忽视
- qí shì, 歧视
- zāo shòu qí shì, 遭受歧视
- zhǒng zú qí shì, 种族歧视
+ gē yǐng shì, 歌影视
+ qìng zhù, 庆祝
+ 1368-1398, Míng Tài Zǔ, 朱元璋, 明太祖
+ dēng gāo jì zǔ, 登高祭祖
+ Chóng Yáng hé dēng gāo jì zǔ, 重阳和登高祭祖
+ sǎo mù jì zǔ, 扫墓祭祖
+ Qīng Míng hé sǎo mù jì zǔ, 清明和扫墓祭祖
- niú guǐ shé shén, 牛鬼蛇神
+ jīng shén, 精神
+ tǐ yù jīng shén, 体育精神
- shí sān bù xiáng, 十三不祥
+ jí xiáng, 吉祥
- chuǎng le huò, 闯了祸
- chē huò, 车祸
- lián huán chē huò, 连环车祸
- chóng huò, 虫祸
+ chán, 禅
+ fú, 福
+ shī bǐ shòu gèng wéi yǒu fú, 施比受更为有福
+ qiú fú, 求福
+ zhù fú, 祝福
+ jiē shòu zhù fú, 接受祝福
- huò fú, 祸福
+ xīn, 心
+ wàn zhòng yī xīn, 万众一心
- fēn xīn, 分心
+ kāi xīn, 开心
+ nèi xīn, 内心
+ zhōng xīn, 中心
+ wén huà zhōng xīn, 文化中心
+ yòng xīn, 用心
- bié yǒu yòng xīn, 别有用心
+ ān xīn, 安心
+ yǒu xīn, 有心
- huī xīn, 灰心
+ liáng xīn, 良心
- wú liáng xīn, 无良心
- tān xīn, 贪心
- dān xīn, 担心
+ háo bù dān xīn, 毫不担心
+ 1977, «Yuè Liàng Dài Biǎo Wǒ de Xīn», 歌名, «月亮代表我的心»
+ Dèng Lì Jūn hé «... Wǒ de Xīn», 邓丽君和 «... 我的心»
+ fàng xīn, 放心
- píng guǒ xīn, 不可吃, 苹果心
+ Zhōng Guó xīn, 中国心
+ xìn xīn, 信心
+ center of gravity, zhòng xīn, 重心
- shī zhòng xīn, 失重心
+ tán xīn, 谈心
- bǎ jiǔ tán xīn, 把酒谈心
+ ài xīn, 爱心
+ yǒu ài xīn, 有爱心
+ píng cháng xīn, 平常心
+ yě xīn, 野心
- tòng xīn, 痛心
+ zá zhì, 杂志
+ chéng rén zá zhì, 成人杂志
+/- niàn niàn bù wàng, 念念不忘
- jiàn wàng, 健忘
+ nán wàng, 难忘
+/- rěn, 忍
+ zero tolerance, líng dù róng rěn, 零度容忍
+ zhuàng tài, 状态
- wú zhèng fǔ zhuàng tài, 无政府状态
+ zuì jiā zhuàng tài, 最佳状态
- jìn rù jǐn jí zhuàng tài, 进入紧急状态
- jǐn jí, 紧急
+ fǎn sī, 反思
+ 1818-1883, Karl Marx, Mǎ Kè Sī, 德国哲学家, 马克思
+ 2016, Jīn Zhèng Ēn, 朝鲜元帅, 金正恩
+ fù mǔ ēn, 父母恩
+ 1890-1939, Norman Bethune, Bái Qiú Ēn, 加拿大医生, 白求恩
+ xiū xi, 休息
+ bàn cháng xiū xi, 半场休息
+ ān xī, 安息
+ xiāo xi, 消息
+ hǎo xiāo xi, 好消息
- huài xiāo xi, 坏消息
+ Xún Zǐ hé "Xìng běn è", 荀子和 "性本恶"
+ "Xìng běn è", 哲学思想, "性本恶"
+ shàn è, 善恶
+ fēn bié shàn è, 分别善恶
+ shì chú yí liǜ, 释除疑虑
- shī shēng liàn, 师生恋
+ chū liàn, 初恋
- love triangle, sān jiǎo liàn, 三角恋
- tóng xìng liàn, 同性恋
+ wú yàng, 无恙
+ bié lái wú yàng, 别来无恙
- jiè yì, 介意
+ mín yì, 民意
+ zhǔ yì, 主意
+ gǎi biàn zhǔ yì, 改变主意
+ shēng yi, 生意
+ zuò shēng yi, 做生意
- wǒ bù tóng yì, 我不同意
+ wǒ tóng yì, 我同意
+ chuàng yì, 创意
+ chōng mǎn chuàng yì, 充满创意
+ shēng huó xiè yì, 生活写意
- gù yì, 故意
- wǒ bù yuàn yì, 我不愿意
+ I do, wǒ yuàn yì, 我愿意
+ mǎn yì, 满意
+ Wèi Xiù Rén hé "... chóu gèng chóu", 魏秀仁和 "...愁更愁"
+ "Jiǔ rù chóu cháng chóu gèng chóu", 诗句, "酒入愁肠愁更愁"
+ zuǒ sī yòu xiǎng, 左思右想
- kōng xiǎng, 空想
+ mèng xiǎng, 梦想
+ zhuī qiú mèng xiǎng, 追求梦想
- ér shí mèng xiǎng, 儿时梦想
+ shí xiàn mèng xiǎng, 实现梦想
+ lián xiǎng, 联想
+ qīn qiè gǎn, 亲切感
+ ān quán gǎn, 安全感
+ yǒu ān quán gǎn, 有安全感
+ kuài gǎn, 快感
- lěng gǎn, 冷感
+ líng gǎn, 灵感
+ chuàng zuò líng gǎn, 创作灵感
+ lì tǐ gǎn, 立体感
+ xìng gǎn, 性感
- mǐn gǎn, 敏感
+ xǔ yuàn, 许愿
+ chéng xīn suǒ yuàn, 承心所愿
+ qǐng yuàn, 请愿
+ zhì huì, 智慧
+ hé chéng, 合成
+ dà zhì wán chéng, 大致完成
+ xiāng fǔ xiāng chéng, 相辅相成
+ zàn chéng, 赞成
+ jǔ shǒu zàn chéng, 举手赞成
+ guò bàn shù zàn chéng, 过半数赞成
- Dé É È Ào Xiōng hé ... Dà Zhàn 1, 德俄鄂奥匈和...大战 1
- 1914-1918, Shì Jiè Dà Zhàn 1, 世界大战 1
- 1944-1945, Shì Jiè Dà Zhàn 2, 世界大战 2
- Dé Rì Yì hé Shì Jiè Dà Zhàn 2, 德日意和世界大战 2
- nèi zhàn, 内战
- lěng zhàn, 冷战
- mào yì zhàn, 贸易战
- 2018, shì jiè mào yì zhàn, 世界贸易战
- Měi Guó hé shì jiè mào yì zhàn, 美国和世界贸易战
+ qīn qi, 亲戚