3q

+ niǎo cháo, 鸟巢
+ luǎn cháo, 卵巢
+ nǚ rén hé luǎn cháo, 女人和卵巢
+ rén gōng, 人工
+ fēn gōng, 分工
+ shuāng gōng, 双工
+ jiā gōng, 加工
+ tè gōng, 特工
+/- bà gōng, 罢工
+ zuò gōng, 做工
+ zuǒ zuǒ zuǒ, 左左左
+ cóng yòu zhì zuǒ, 从右至左
+ shú néng shēng qiǎo, 熟能生巧
+ xiàng zhēng shì, 象征式
+ chéng shì, 程式
+ yìng yòng chéng shì, 应用程式
+ app, shǒu jī yìng yòng chéng shì, 手机应用程式
- jet lag, shí chā, 时差
- luò chā, 落差
+ běn tǔ, 本土
+ c. 100, hùn níng tǔ, 混凝土
+ Luó Mǎ Dì Guó hé hùn níng tǔ, 罗马帝国和混凝土
+ 1849, gāng jīn hùn níng tǔ, 钢筋混凝土
+ Fǎ Guó hé gāng jīn hùn níng tǔ, 法国和钢筋混凝土
+ sì, 寺
+ qīng zhēn sì, 清真寺
- lā jī, 垃圾
+ dì, 地
+ liǎng àn sān dì, 两岸三地
+ 1931, , 小说, «大地»
+ Sài Zhēn Zhū hé «Dà Dì», 赛珍珠和 «大地»
+ tiān dì, 天地
- shī dì, 失地
+ shōu fù shī dì, 收复失地
- zhí mín dì, 殖民地
+ nóng dì, 农地
+ sǎo dì, 扫地
- míng yù sǎo dì, 名誉扫地
+ yī kuài dì, 一块地
+ mài dì, 卖地
+ mù dì dì, 目的地
+ dào dá mù dì dì, 到达目的地
+ jī dì, 基地
+ jūn shì jī dì, 军事基地
+ xuě dì, 雪地
- bīng tiān xuě dì, 冰天雪地
+ fú dì, 福地
- dà bìng yī cháng, 大病一场
+ xū jīng yī cháng, 虚惊一场
+ Tiān Ān Mén guǎng chǎng, 天安门广场
+ Běi Jīng Tiān Ān Mén guǎng chǎng, 北京天安门广场
+ lì chǎng, 立场
+ chāo jí shì chǎng, 超级巿场
+ bàn cháng, 半场
+ shàng bàn cháng, 上半场
+ rén shēng shàng bàn cháng, 人生上半场
+ zú qiú shàng bàn cháng, 足球上半场
+ xià bàn cháng, 下半场
+ rén shēng xià bàn cháng, 人生下半场
+ zú qiú xià bàn cháng, 足球下半场
+ jī chǎng, 机场
+ zài chǎng, 在场
- bù zài chǎng, 不在场
+ zài, 在
- bù zài, 不在
+ cún zài, 存在
- kàn bù jiàn bù cún zài, 看不见不存在
+ kàn bù jiàn cún zài, 看不见存在
+ zì yóu zì zài, 自由自在
+ "Guó pò shān hé zài", 诗句, "国破山河在"
+ Dù Fǔ hé "Guó pò shān hé zài", 杜甫和 "国破山河在"
+ píng jūn, 平均
+ 2003, Cháng Jiāng Sān Xía dà bà, 长江三峡大坝
+ shuǐ bà, 水坝
- chǒng huài, 宠坏
+ 1964, dolos, niǔ gōng zì xiāo bō kuài, 扭工字消波块
+ Nán Fēi hé niǔ gōng zì xiāo bō kuài, 南非和扭工字消波块
+ 1901, xuè xíng: A, B, O, 和 AB; 血型
+ Cháng Chéng, 长城
+ Wàn Lǐ Cháng Chéng, 万里长城
+ Qín Shǐ Huáng hé Wàn Lǐ Cháng Chéng, 秦始皇和万里长城
- chén āi, 尖埃
+ xī yù, 西域
+ tiān táng, 天堂
+ sān dài tóng táng, 三代同堂
+ ān táng, 庵堂
+ jiào táng, 教堂
- cán jiù bù kān, 残旧不堪
- jué dī, 決堤
+ jīn zì tǎ, 金字塔
+ Āi Jí hé jīn zì tǎ, 埃及和金字塔
+ Bèi Yù Míng hé ... bō li jīn zì tǎ, 贝聿铭和...玻璃金字塔
+ 1989, Bā Lí bō li jīn zì tǎ, 巴黎玻璃金字塔
+ basil, jiǔ céng tǎ, 香草名, 九层塔
+ luó lè, jiǔ céng tǎ, 罗勒, 九层塔
+ guò sù, 过塑
+ huán jìng, 环境
+ bǎo hù huán jìng, 保护环境
- nì jìng, 逆境
+ shùn jìng, 顺境
- a rambling rose, hóng xìng chū qiáng, 红杏出墙
- 19 BC, the Western Wall, Kū Qiáng, 哭墙
- Yǐ Sè Liè hé Kū Qiáng, 以色列和哭墙
+ 1978, «Fó Tiào Qiáng», 歌名, «佛跳墙»
+ Xǔ Guān Jié hé «Fó Tiào Qiáng», 许冠杰和 «佛跳墙»
- yì jiàn rén shì, 异见人士
+ dà lì shì, 大力士
+ hù shì, 护士
+ yī shēng hé hù shì, 医生和护士
+ chuán jiào shì, 传教士
+ dào shì, 道士
- kōng ké, 空壳
- dàn ké, 不可吃, 蛋壳
+ rén shēng, 人声
+ Yuè Yǔ jiǔ shēng, 粤语九声
+ nǚ shēng, 女声
+ nán nǚ shēng, 男女声
+ liú shuǐ shēng, 流水声
+ xīn shēng, 心声
+ 1976, «Làng Zǐ Xīn Shēng», 歌名, «浪子心声»
+ Xǔ Guān Jié hé «Làng Zǐ Xīn Shēng», 许冠杰和 «浪子心声»
- shī shēng, 失声
+ nán shēng, 男声
- jiǎo bù shēng, 脚歩声
- guài shēng, 怪声
+ huān hū shēng, 欢呼声
+ yǔ shēng, 雨声
+ zhuǎn shēng, 转声
+ nán zǐ hé zhuǎn shēng, 16岁, 男子和转声
- kū shēng, 哭声
+ xiào shēng, 笑声
+ làng shēng, 浪声
+ zhǎng shēng, 掌声
+ luó gǔ shēng, 锣鼓声
+ shuǐ dī shēng, 水滴声
+ gē shēng, 歌声
+ yǒu xǐ, 有喜
+ zhān zhān zì xǐ, 沾沾自喜
- bào yōu bù bào xǐ, 报忧不报喜
+ gǔ, 乐器名, 鼓
+ dà luó dà gǔ, 大锣大鼓
+ dǎ gǔ, 打鼓
+ ocean drum, làng shēng gǔ, 浪声鼓
+ wàng yōu gǔ, 忘忧鼓
+ luó gǔ, 锣鼓
+ jiān niú pá, 煎牛扒
+ jú zhū pá, 焗猪扒
+ chuī tán lā dǎ, 吹弹拉打
+/- zhuī dǎ, 追打
- ái dǎ, 挨打
+/- qióng zhuī měng dǎ, 穷追猛打
+ qíng bào, 情报
+ jiāo huàn qíng bào, 交换情报
+ shī ēn mò wàng bào, 施恩莫望报
+ bǎo hù, 保护
+ huán jìng bǎo hù, 环境保护
+ kē jì, 科技
- xìng sāo rǎo, 性骚扰
- qiǎng qiǎng qiǎng, 賊人的念头, 抢抢抢
+ dāng rán xuǎn zé, 当然迭择
+ yōng bào, 拥抱
+ hù xiāng yōng bào, 互相拥抱
+ salad, shā lā, 沙拉
+/- tuī huò lā, 推或拉
+ selfies, zì pāi, 自拍
- jié chí, 劫持
+ bǎo chí, 保持
+ zhǐ huī, 指挥
+ dài jiè zhǐ, 戴戒指
+ pledge, rèn juān, 认捐
+ gòng zhèn, 共振
+ 1977, MRI, hé cí gòng zhèn, 核磁共掁
+ hé cí gòng zhèn, 显示软组织, 核磁共掁
- lǔ lüè, 掳掠
- jiān yín lǔ lüè, 奸淫掳掠
- bù zhī suǒ cuò, 不知所措
+ yǒu gēn yǒu jù, 有根有据
+ zhèng jù, 证据
+ bù zài chǎng zhèng jù, 不在场证据
+ gēn jù, 根据
+ ān pái, 安排
+ lā hé tuī, 拉和推
- xiāng zhuàng, 相撞
- yíng miàn xiāng zhuàng, 迎面相撞
+ dǔ dǔ chēng, 粤曲锣鼓声, 笃笃撑
+ Mass, Mí Sa, 弥撒
+ bù cāo, 歩操
+ Qíng Rén Jié, 2月14日, 情人节
+ Zhōng Guó Qíng Rén Jié, 元宵节, 中国情人节
+ Pō Shuǐ Jié, 4月中, 泼水节
+ Pō Shuǐ Jié, 庆祝泰国新年, 泼水节
+ Duān Wǔ Jié, 农历5月5日, 端午节
- All Saints' Day, Wàn Shèng Jié, 10月31日, 万圣节
+ Holi, Sǎ Hóng Jié, 2, 3月, 洒红节
+ Sǎ Hóng Jié, 互洒彩粉, 洒红节
+ Sǎ Hóng Jié, 庆祝印度新年, 洒红节
+ Chóng Yáng Jié, 农历9月9日, 重阳节
+ Qīng Míng Jié, 4月4-6日, 清明节
+ Zhōng Qiū Jié, 农历8月15日, 中秋节
+ Chūn Jié, 农历1月1日, 春节
- Guǐ Jié, 农历7月15日, 鬼节
+ Yuán Xiāo Jié, 农历1月15日, 元宵节
+ Yuán Xiāo Jié, 中国情人节, 元宵节
+ huā, 花
+ huǒ huā, 火花
+ cā chū huǒ huā, 擦出火花
+ kāi huā, 开花
+ 1100-1600, popcorn, yù mǐ huā, 小吃, 玉米花
+ Yìn Jiā Dì Guó hé yù mǐ huā, 印加帝国和玉米花
+ zhòng huā, 种花
+ sòng huā, 送花
+ yě huā, 野花
+ shǎng huā, 赏花
+ mián hua, 棉花
+ xiàn huā, 献花
+ shēng yá, 生芽
- tǔ dòu shēng yá, 有毒, 土豆生芽
+ Zhōng Yīng Měi Fǎ Sū, 中英美法苏
+ dòu yá, 豆芽
+ fān qié, 番茄
- qīng fān qié, 有毒, 青番茄
+ chī kǔ, 吃苦
+ běn, 一种碳氢化合物, 苯
+ zhòng miáo, 种苗
+ 1796, yì miáo, 疫苗
+ zhòng yì miáo, 种疫苗
+ chī cǎo, 吃草
+ huā cǎo, 花草
+ xiāng cǎo, 香草
+ chá, 茶
+ xià wǔ chá, 下午茶
+ nǎi chá, 奶茶
+ 1986, zhēn zhū nǎi chá, 珍珠奶茶
+ Tái Wān hé zhēn zhū nǎi chá, 台湾和珍珠奶茶
+ hóng chá, 红茶
+ kā fēi huò chá, 咖啡或茶
+ pǐn chá, 品茶
+ lǜ chá, 绿茶
+ hē chá, 喝茶
+ Zhāng Guó Róng hé «Monica», 张国荣
+ fán róng, 繁荣
+ ān dìng fán róng, 安定繁荣
+ wán yào, 丸药
+ Zhōng yào, 中药
+ c. 850, huǒ yào, 火药
+ Zhōng Guó hé huǒ yào, 中国和火药
+ Xī yào, 西药
- jìn yào, 禁药
- fú yòng jìn yào, 服用禁药
- chī cuò yào, 吃错药
+ fù hè, 负荷
- bù shèng fù hè, 不胜负荷
+ cài, 菜
+ bái cài, 白菜
+ dà bái cài, 大白菜
+ xiǎo bái cài, 小白菜
+ xián yú bái cài, 咸鱼白菜
+ chǎo cài, 炒莱
+ xián cài, 咸菜
+ spinach, bō cài, 菠菜
+ dà lì shuǐ shǒu hé bō cài, 大力水手和菠菜
+ jiā cháng cài, 家常菜
+ 1270s, pán cài, 盘菜
+ táo wáng Sòng Wáng Sòng Bīng hé pán cài, 逃亡宋王宋兵和盘菜
+ Xiāng Gǎng hé pán cài, 香港和盘菜
+ zuò cài, 做菜
+ dōng lìng yíng, 冬令营
+ xià lìng yíng, 夏令营
+ mín yíng, 民营
- nàn mín yíng, 难民营
+ guó yíng, 国营
+ lù yíng, 露营
+ tǔ zàng, 土葬
+ huǒ zàng, 火葬
+ tiān zàng, 天葬
+ hǎi zàng, 海葬
- boycott, bēi gé, 杯葛
+ gǔ dǒng, 古董
+ rì chū rì luò, 日出日落
- shī luò, 失落
+ jiàng luò, 降落
- jǐn jí jiàng luò, 紧急降落
- xī luò, 奚落
- bèi xī luò, 被奚落
+ shēng cōng shú suàn, 生葱熟蒜
+ qīng chū yú lán, 青出于蓝
+ hóng lǜ lán, 红绿蓝
+ hé ǎi, 和蔼
+ xiāng jiāo, 香蕉
- qīng xiāng jiāo, 未熟, 青香蕉
+ chūn gēng xià yún qiū shōu dōng cáng, 春耕夏耘秋收冬藏
+ hide-and-seek, zhuō mí cáng, 捉迷藏
- hoard, mì cáng, 秘藏
+ shòu, 寿
+ cháng shòu, 长寿
+ zuò shòu, 做寿
+ fú lù shòu, 福禄寿
+ xìn fēng, 信封
+ jiě fēng, 解封
- 1896, fú shè, 辐射
+ yīn rén ér yì, 因人而异
- wán nòng, 玩弄
- xiǎo dà, 小大
+/- yǐng xiǎng bù dà, 影响不大
+ kuò dà, 扩大
+ "Allahu akbar", "Zhēn Zhǔ zhì dà", "真主至大"
+ Yī Sī Lán jiáo hé "Zhēn Zhǔ zhì dà", 伊斯兰教和 "真主至大"
- zì dà, 自大
- zì gāo zì dà, 自高自大
+ ā dà, 阿大
+/- yǐng xiǎng hěn dà, 影响很大
+ gāo dà, 高大
+ 1867, Canada, Jiā Ná Dà, 国名, 加拿大
+ hào qí, 好奇
+ nèi zài měi, 内在美
+ liǎng quán qí měi, 两全其美
+ quē xiàn měi, 缺陷美
+ chōu jiǎng, 抽奖
+ ná jiǎng, 拿奖
+ bì yùn tào, 避孕套
+ lasso, shéng tào, 绳套
+ Shén Qí Nǚ Xiá hé shéng tào, 神奇女侠和绳套
+ lóng, 动物名, 龙
+ Hong Kong, Kowloon; Xiāng Gǎng Jiǔ Lóng; 香港九龙
- rén lóng, 人龙
- wū lóng, 乌龙
+ chameleon, biàn sè lóng, 变色龙
+ jīn lóng, 金龙
+ qīng lóng, 代表东方, 青龙
- kǒng lóng, 恐龙
+ yín lóng, 银龙
+ wǔ lóng, 舞龙
+ shí gè rén wǔ lóng, 十个人舞龙
+ dà xiǎo, 大小
- ǎi xiǎo, 矮小
+ suō xiǎo, 缩小
- yǔ shuǐ shǎo, 雨水少
- xiōng duō jí shǎo, 凶多吉少
+ zuì shǎo, 最少
+ dīng dāng, 丁当
+ shēng xiào, 生肖
+ shí èr shēng xiào, 十二生肖
+ hé shàng, 和尚
+ 1235-1322, Zhì Dé hé shàng, 志德和尚
+ fǎn xǐng, 反省
+ Zhōng Guó shěng, 23个, 中国省
+ Zhōng Guó shěng, 包括台湾省, 中国省
+ cháng yī cháng, 尝一尝
+ zhèng cháng, 正常
+ shēng huó zhèng cháng, 生活正常
- shī cháng, 失常
- yì cháng, 异常
- shēng huó yì cháng, 生活异常
+ yì rú fǎn zhǎng, 易如反掌
+ shǒu zhǎng, 手掌
+ shǒu bèi hé shǒu zhǎng, 手背和手掌
+ kǒu, 口
+ rén kǒu, 人口
+ tǒng jì rén kǒu, 统计人口
+ Zhōng Guó rén kǒu, 13亿, 中国人口
+ rù kǒu, 入口
+ chū rù kǒu, 出入口
+ měi wèi kě kǒu, 美味可口
- shā rén miè kǒu, 杀人灭口
- hǔ kǒu, 虎口
- mǎ lù rú hǔ kǒu, 马路如虎口
+/- fēng kǒu, 封口
- jiè kǒu, 借口
- zhǎo jiè kǒu, 找借口
+ lù kǒu, 路口
- at the crossroads, shí zì lù kǒu, 十字路口
+ nán zuǒ nǚ yòu, 男左女右
- zuǒ yòu, 左右
+ shàng xià zuǒ yòu, 上下左右
- diān dǎo zuǒ yòu, 颠倒左右
+ yòu yòu yòu, 右右右
+ cóng zuǒ zhì yòu, 从左至右
+ wú chū qí yòu, 无出其右
+ yè, 叶
- wú huā wú yè, 无花无叶
- yǒu huā wú yè, 有花无叶
- wú huā yǒu yè, 无花有叶
+ yǒu huā yǒu yè, 有花有叶
+ chá yè, 茶叶
- luò yè, 落叶
- ǒu tù, 呕吐
+ snack, xiǎo chī, 小吃
- stutter, kǒu chī, 口吃
+ kě chī, 可吃
- bù kě chī, 不可吃
- tōu chī, 偷吃
+ hū xī, 呼吸
+ rén gōng hū xī, 人工呼吸
+ gǎi míng, 改名
+ bào míng, 报名
+ yù xiān bào míng, 预先报名
+ yuǎn jìn chí míng, 远近驰名
- yì míng, 佚名
+ xìng míng, 姓名
- nì míng, 匿名
+ qiān míng, 签名
+ 1984, «Monica», 歌名
+ guī lái bā!, 归来吧!
+ qǐ lái bā, 起来吧
+ bar, jiǔ bā, 酒吧
+ pilot, fēi xíng yuán, 飞行员
+ copilot, fù fēi xíng yuán, 副飞行员
+ xiāo fáng yuán, 消防员
+ tàn yuán, 探员
+ wò dǐ tàn yuán, 卧底探员
+ dǎo pǎo yuán, 导跑员
+ máng rén hé dǎo pǎo yuán, 盲人和导跑员
+ dǎo shāng yuán, 导赏员
+ yǎn yuán, 演员
+ nǚ yǎn yuán, 女演员
+ guǎng gào, 广告
+ bào gào, 报告
+ yàn shī bào gào, 验尸报告
+ zhǐ ǒu, 止呕
- Āi yā!, 哎呀!
+ "Fēi lǐ wù tīng", "非礼勿听"
+ Kǒng Zǐ hé "Fēi lǐ wù tīng", 孔子和 "非礼勿听"
+ páng tīng, 旁听
+ we listen, wǒ men líng tīng, 我们聆听
- màn tūn tūn, 慢吞吞
+ fēi wěn, 飞吻
+ sòng fēi wěn, 送飞吻
+ 1954, «Gěi Wǒ Yī Gè Wěn», 歌名, «给我一个吻»
+ Zhāng Lù hé «Gěi Wǒ Yī Gè Wěn», 张露和 «给我一个吻»
+ jiē wěn, 接吻
+ gòng míng, 共鸣
+ chǎn shēng gòng míng, 产生共鸣
+ fēng wèi, 风味
+ lìng yī fān fēng wèi, 另一番风味
+ yuán zhī yuán wèi, 原汁原味
+ tiáo wèi, 调味
+ rén qíng wèi, 人情味
- dī jí qù wèi, 低级趣味
+ dǎ zhāo hu, 打招呼
+ tiān dì rén hé, 天地人和
+ 1970s, hip hop, xī hā, 美国街头文化, 嘻哈
+ zhǐ ké, 止咳
+ shí pǐn, 食品
+ yǒu jī shí pǐn, 有机食品
+ chāo jí shí pǐn, 超级食品
+ tián pǐn, 甜品
+ bì xū pǐn, 必需品
+ tián suān kǔ là xián, 甜酸苦辣咸
+ wèi bǔ, 喂哺
+ kǒu chún, 口唇
+ 1987, «Liè Yàn Hóng Chún», 歌名, «烈焰红唇»
+ Méi Yàn Fāng hé «Liè Yàn Hóng Chún», 梅艳芳和 «烈焰红唇»
+ gā lí, 咖哩
+ bù yào kū, 不要哭
+ Ò!, O!, 哦!
+ coffee, kā fēi, 咖啡
+/- chá huò kā fēi, 茶或咖啡
- hǎi xiào, 海啸
- jīn róng hǎi xiào, 金融海啸
+ hé chàng, 合唱
+ dà hé chàng, 大合唱
+ Xiǎn Xīng Hǎi hé «... Dà Hé Chàng», 冼星海和 «... 大合唱»
+ 1939, «Huáng Hé Dà Hé Chàng», 歌名, «黄河大合唱»
+ rap, shuō chàng, 说唱
+ qīng chàng, 清唱
+ gē chàng, 歌唱
+ yǎn chàng, 演唱
- kǒng huāng xìng pāo shòu, 恐慌性抛售
- bù chī bù hē, 不吃不喝
+ chī hē, 吃喝
- gǔ gěng zài hóu, 骨哽在喉
- bù shàn, 不善
- lái zhě bù shàn, 来者不善
- guǎn lǐ bù shàn, 管理不善
+ "Xìng běn shàn", 哲学思想, "性本善"
+ Mèng Zǐ hé "Xìng běn shàn", 孟子和 "性本善"
+ 469-521, Zhōu Xīng Sì, 官员, 周兴嗣
- ké sou, 咳嗽
+ yí zhǔ, 遗嘱
+ lì yí zhǔ, 立遗嘱
- niú tóu bù duì mǎ zuǐ, 牛头不对马嘴
- jiàng zuǐ, 强嘴
+ 1818, miè huǒ qì, 灭火器
+ shí qì, 石器
+ 1970, LCD, yè jīng xiǎn shì qì, 液晶显示器
+/- wǔ qì, 武器
- huà xué wǔ qì, 化学武器
+ cháng guī wǔ qì, 常规武器
+ tiě qì, 铁器
+ cí qì, 瓷器
+ qīng tóng qì, 青铜器
+ sì, 四
+ sǐ yīn, 死因
+ 2003, jī yīn, 21,000个, 基因
+ gene, jī yīn, 遗传单位, 基因
+ hé chàng tuán, 合唱团
+ qīng wā hé chàng tuán, 青蛙合唱团
+ 1999, Alibaba Group, Ā Lǐ Bā Bā Jí Tuán, 阿里巴巴集团
+ Ā Lǐ Bā Bā Jí Tuán, 网上零售, 阿里巴巴集团
- 1657, «Ròu Pú Tuán», 色情小说, «肉蒲团»
- Lǐ Yú hé «Ròu Pú Tuán», 李渔和 «肉蒲团»
+ gōng yuán, 公园
+ hǎi bīn gōng yuán, 海滨公园
+ Yuán Míng Yuán, 北京皇家园林, 圆明园
- 1860, huǒ shāo Yuán Míng Yuán, 火烧圆明园
- Yīng Fǎ lián jūn huǒ shāo Yuán Míng Yuán, 英法联军火烧圆明园
+ jiā yuán, 家园
+ xún zhǎo gèng hǎo jiā yuán, 寻找更好家园
- chè lí jiā yuán, 撤离家园
+ rù wéi, 入围
+ sān wéi, 胸腰臀, 三围
+ 907-960, Wǔ Dài Shí Guó, 五代十国
+ 220-280, Sān Guó, 三国
- wáng guó, 亡国
+ China, Zhōng Guó, 中国
+ tǒng yī Zhōng Guó, 统一中国
+ 247 BC, Qín Shǐ Huáng hé tǒng yī Zhōng Guó, 秦始皇和统一中国
+ yī gè Zhōng Guó, 一个中国
+ Zhōng Guó Zhōng Guó, 中国中国

- 1861-1864, Tài Píng Tiān Guó, 政教合一, 太平天国
- Hóng Xiù Quán hé Tài Píng Tiān Guó, 洪秀全和太平天国
+ 1912, Zhōng Huá Mín Guó, 中华民国
+ Sūn Zhōng Shān hé Zhōng Huá Mín Guó, 孙中山和中华民国
+ wài guó, 外国
+ 1949, PRC, Zhōng Huá Rén Mín Gòng Hé Guó, 中华人民共和国
+ Máo hé Zhōng Huá Rén Mín Gòng Hé Guó, 毛和中华人民共和国
+ Yīng Guó, 英国
+ Fǎ Guó, 法国
+ 1776, United States, Měi Guó, 美国
+ É Guó, 俄国
+ 27 BC-AD 1453, Luó Mǎ Dì Guó, 罗马帝国
+ 1438-1533, Yìn Jiā Dì Guó, 印加帝国
+ zǔ guó, 祖国
+ to love your country, ài zǔ guó, 爱祖国
+ ài guó, 爱国
+ Thailand, Tài Guó, 泰国
+ Dé Guó, 德国
+ yǒu lì kě tú, 有利可图
+ lián huán tú, 连环图
+ pīn tú, 拼图
+ 1970s, Mind Map, «Xīn Zhì Tú», «心智图»
+ Dōng Ní Bó Zàn hé «Xīn Zhì Tú», 东尼博赞和 «心智图»
+ lán tú, 蓝图
+ DNA, yí chuán lán tú, 脫氧核糖核酸, 遗传蓝图
+ fāng yuán, 方圆
+ tāng yuán, 汤圆
+ Chūn Jié hé tāng yuán, 春节和汤圆
+ huǒ quān, 火圏
+ tiào huǒ quān, 跳火圏
+ jiù shēng quān, 救生圈
+ yú lè quān, 娱乐圈
+ huā quān, 花圏
+/- hēi yǎn quān, 黑眼圏
+ yáng cōng quān, 洋葱圈
+ wèi shēng jīn, 卫生巾
+ sī jīn, 丝巾
+ bù, 布
+ rock, paper, scissors; shí tóu, jiǎn zi, bù; 石头, 剪子, 布
+ yī pǐ bù, 一匹布
+ yī kuài bù, 一块布
+ pù bù, 瀑布
+ yuán shuài, 元帅
+ kòu ān quán dài, 扣安全带
+ 1959, zuò wèi ān quán dài, 座位安全带
+ Ruì Diǎn hé zuò wèi ān quán dài, 瑞典和座位安全带
+ dì dài, 地带
+/- huī sè dì dài, 灰色地带
- píng jǐng dì dài, 瓶颈地带
+ Fàn Ài Lún ... dài, 捕有害高能粒子; 范艾伦...带
+ shēng dài, 声带
+ qí dài, 脐带
+ jiǎn qí dài, 剪脐带
+ 1958, Van Allen Radiation Belts, Fàn Ài Lún fú shè dài, 范艾伦辐射带
+ yāo dài, 腰带
+ yā shé mào, 鸭舌帽
+ yù mào, 浴帽
+ kāi mù, 开幕
- bì mù, 闭幕
+ píng mù, 屏幕
+ 2007, touchscreen, chù kòng shì píng mù, 触控式屏幕
+ xià shān, 下山
+ shàng shān, 上山
- huǒ shān, 火山
+ huǒ shān, 地球安全活塞, 火山
+ kāi shān, 开山
+ iceberg, bīng shān, 冰山
+ pá shān, 爬山
+ yí shān, 移山
+ dēng shān, 登山
+ forever seventeen, nián nián shí qī suì, 年年十七岁
+ nián suì, 年岁
+ bàn dǎo, 半岛
- huāng dǎo, 荒岛
+ hǎi dǎo, 海岛
+ hé àn, 河岸
+ zài chuàng gāo fēng, 再创高峰
+ shēn tǐ lì xíng, 身体力行
+ fēi xíng, 飞行
+ five elements, wǔ xíng, 水火土金木, 五行
+ "Yīn yáng wǔ xíng", 哲学思想, "阴阳五行"
+ Zōu Yǎn hé "Yīn yáng wǔ xíng", 邹衍和 "阴阳五行"
+ zì yóu xíng, 自由行
+ jìn xíng, 进行
+ yī shí zhù xíng, 衣食住行
+ lì xíng, 例行
+ zhí xíng, 直行
+ liú xíng, 流行
+ yuè lái yuè liú xíng, 越来越流行
+ lǚ xíng, 旅行
+ qù lǚ xíng, 去旅行
- héng xíng, 横行
+ bīng yì, 兵役
+ cháng zhēng, 长征
+ 1934-1936, èr wàn wǔ qiān lǐ cháng zhēng, 二万五千里长征
- xī zhēng, 西征
- 1200-1260, Měng Gǔ sān cì xī zhēng, 蒙古三次西征
+ xiàng zhēng, 象征
+ yī rú jì wǎng, 一如既往
- hòu cǐ bó bǐ, 厚此薄彼
+ c. 305 BC-240 BC, Zōu Yǎn, 阴阳家, 邹衍
- jí bù jí dài, 急不及待
+ yòu jǐn zhāng yòu qī dài, 又紧张又期待
- qiú shēng bù dé, 求生不得
- yǒu jiā guī bù dé, 有家归不得
+ Chinatown, Táng Rén Jiē, 唐人街
+ guàng jiē, 逛街
+ dù liàng héng, 度量衡
+ tǒng yī dù liàng héng, 统一度量衡
+ Qín Shǐ Huáng hé tǒng yī dù liàng héng, 秦始皇和统一度量衡
- yì xíng, 异形
+ liú xiàn xíng, 流线形
+ dàn xíng, 蛋形
+ yǐn xíng, 隐形
+ sè cǎi, 色彩
+ shén mì sè cǎi, 神秘色彩
+ jiǎn cǎi, 剪彩
+ kāi mù jiǎn cǎi, 开幕剪彩
+ 1895, diàn yǐng, 电影
+ chéng rén diàn yǐng, 成人电影
+ 1950s, cǎi sè diàn yǐng, 彩色电影
+ kàn diàn yǐng, 看电影
+ wēi diàn yǐng, 微电影
+ hé yǐng, 合影
- yīn yǐng, 阴影
- tóng nián yīn yǐng, 童年阴影
+ bèi yǐng, 背影
+ 1959, the far side of the moon, yuè liàng de bèi yǐng, 月亮的背影
+ dào yǐng, 倒影
+ shěn fàn, 审犯
- zhèng zhì fàn, 政治犯
+ gǒu, 狗
+ shā pí gǒu, 沙皮狗
+ Pekingese, Běi Jīng gǒu, 北京狗
- fēng gǒu, 疯狗
+ māo gǒu, 猫狗
+ běi shī, 北狮
+ shí shī, 石狮
+ nán shī, 南狮
+ wǔ shī, 舞狮
+ xǐng shī, 醒狮
- Tái dú, 台独
- Gǎng dú, 港独
- dì yù, 地狱
- shuí rén rù dì yù, 谁人入地狱
+ wǒ bù rù dì yù, 我不入地狱
+/- tiān táng hé dì yù, 天堂和地狱
+ jiǔ jié lí, 九节狸
+ zhū, 猪
+/- bái pí zhū, 白皮猪
+ māo, 猫
+ calico cat, huā māo, 花猫
+ yǎng huā māo, 养花猫
+ pussycat, jīn sī māo, 金丝猫
+ panda, xióng māo, 熊猫
+ Sì Chuān hé xióng māo, 四川和熊猫
+ xīng xīng, 猩猩
- chà bù duō, 差不多
- yǔ shuǐ tài duō, 雨水太多
+ yǔ shuǐ duō, 雨水多
- shí rì wú duō, 时日无多
+ zuì duō, 最多
+ Zhōng Guó mèng, 中国梦
+ rì yǒu suǒ sī yè yǒu suǒ mèng, 日有所思夜有所梦
+ míng xīng mèng, 明星梦
+ zuò mèng, 做梦
+ 1791, «Hóng Lóu Mèng», 小说, «红楼梦»
+ Cáo Xuě Qín hé «Hóng Lóu Mèng», 曹雪芹和 «红楼梦»
+ chū chù, 出处
+ qià dào hǎo chù, 恰到好处
- shēn shǒu yì chù, 身首异处
+ guò dōng, 过冬
+ Dān Mài guàn qiān Āi Jí guò dōng, 丹麦鹳迁埃及过冬
+ hú dié yě qiān nán guò dōng, 蝴蝶也迁南过冬
+ chūn xià qiū dōng, 春夏秋冬
+ dù guò hán dōng dù guò hán dōng, 渡过寒冬
+ Dān Mài, 国名, 丹麦
+ oatmeal, yàn mài, 燕麦
+ zhēng ròu bǐng jiā yàn mài, 蒸肉饼加燕麦
+ zì tiáo, 字条
+ zì bèi, 自备
+ yù bèi, 预备
+ chǔ bèi, 储备
+ fàn, 饭
+ cooked rice, mǐ fàn, 米饭
+ chī fàn, 吃饭
+ chī yī dùn fàn, 吃一顿饭
+ zhōu fěn miàn fàn, 粥粉面饭
+ zuò fàn, 做饭
- rì shí, 日蚀
- yuè shí, 月蚀
+ shuǐ jiǎo, 水饺
+ bǐng, 饼
+ yuè bǐng, 月饼
+ Zhōng Qiū hé yuè bǐng, 中秋和月饼
+ ròu bǐng, 肉饼
+ yī kuài bǐng, 一块饼
+ gāo bǐng, 糕饼
- ái è, 挨饿
+ Hóng Guǎ, 红馆
+ Hóng Chá Guǎ, 红茶馆
- má jiàng, 赌具, 麻将
- dǎ má jiàng, 打麻将
+ jiàn kāng má jiàng, 健康麻将
+ rén yuán shèn guǎn, 人缘甚广
+ cì xù, 次序
+ xiān hòu cì xù, 先后次序
+ pái liè cì xù, 排列次序
- diān dǎo cì xù, 颠倒次序
+ pái xù, 排序
+ zì mǔ pái xù, 字母排序
+ bǐ huà pái xù, 笔划排序
+ wén zì pái xù, 文字排序
+ shù zì pái xù, 数字排序
+ zhì xù, 秩序
+ shè huì zhì xù, 社会秩序
+ yǔ zhòu zhì xù, 宇宙秩序
+ chéng xù, 程序
+ jiǎn huà chéng xù, 简化程序
+ dàn chuáng, 弹床
+ tiào dàn chuáng, 跳弹床
+ fǎn yìng, 反应
- méi fǎn yìng, 没反应
+ qiáng liè fǎn yìng, 强烈反应
+ lěng rè shuǐ gōng yìng, 冷热水供应
- gǔ pái xiào yìng, 骨牌效应
+ shǒu fǔ, 首府
+ zhèng fǔ, 政府
- jí quán zhèng fǔ, 极权政府
+ physical store, shí tǐ diàn, 实体店
+ miào, 庙
+ chá gēn wèn dǐ, 查根问底
- zhuī jiū dào dǐ, 追究到底
- àn dǐ, 案底
- liú àn dǐ, 留案底
+ 9 foot ceilings, jiǔ chǐ lóu dǐ, 九尺楼底
+ Yìn Dù, 国名, 印度
+ tòu míng dù, 透明度
+ tí gāo tòu míng dù, 提高透明度
+ tì dù, 僧侣剃发受戒, 剃度
+ rè dù, 热度
- sān fēn zhōng rè dù, 三分钟热度
+ mì dù, 密度
+ rén kǒu mì dù, 人口密度
- contempt of court, miǎo shì fǎ tíng, 藐视法庭
+ jiā tíng, 家庭
+ chairman, zhǔ xí, 主席
+ 2012至今, Zhōng Guó zhǔ xí, 习近平, 中国主席
+ vice chairman, fù zhǔ xí, 副主席
+ ràng zuò, 让座
+ xīng zuò, 88个, 星座
+ shí èr xīng zuò, 十二星座
+ ān kāng, 安康
+ jì yì, 记忆
+ cháng qī jì yì, 长期记忆
+ duǎn qī jì yì, 短期记忆
+ jí tǐ huí yì, 集体回忆
+ bào xǐ yòu bào yōu, 报喜又报忧
- bào xǐ bù bào yōu, 报喜不报忧
+ xiān dǔ wéi kuài, 先暏为快
+ yǎn míng shǒu kuài, 眼明手快
+ hé zuò yú kuài, 合作愉快
+ tóng bìng xiāng lián, 同病相怜
+ rén xìng, 人性
+ nǚ xìng, 女性
+ zhōng xìng, 中性
+ 1848, chirality, shǒu xìng, 手性
+ shuǐ xìng, 水性
- bù ān shuǐ xìng, 不谙水性
+ nán xìng, 男性
- shòu xìng, 兽性
+ gǎn xìng, 感性
+ bù pà, 不怕
+ bù yào pà, 不要怕
+ 1956, parity violation, yǔ chēng bù shǒu héng, 宇称不守恒
+ Yáng, Lǐ, hé yǔ chēng bù shǒu héng; 杨, 李, 和宇称不守恒
- fán nǎo, 烦恼
+ xí guàn, 习惯
- bù xí guàn, 不习惯
+ yī cháng xū jīng, 一场虚惊
+ rén qíng, 人情
+ Yè Zhèn Táng hé «... Xīn Zhōng Qíng», 叶振棠和 «... 心中情»
+ 1982, «Wàng Jìn Xīn Zhōng Qíng», 歌名, «忘尽心中情»
- hūn waì qíng, 婚外情
- zì zuò duō qíng, 自作多情
- sè qíng, 色情
+ xiōng dì qíng, 兄弟情
+ qiú qíng, 求情
+ zhī qíng, 知情
- bù zhī qíng, 不知情
- one night stand, yī yè qíng, 一夜情
+ 1982, «Wàn Shuǐ Qiān Shān Zǒng Shì Qíng», 歌名, «万水千山总是情»
+ Wāng Míng Quán hé «... Zǒng Shì Qíng», 汪明荃和 «... 总是情»
+ 1985, «Wèi Nǐ Zhōng Qíng», 歌名, «为你钟情»
+ Zhāng Guó Róng hé «Wèi Nǐ Zhōng Qíng», 张国荣和 «为你钟情»
+ ài qíng, 爱情
+ zhēn qíng, 真情
+ liú lù zhēn qíng, 流露真情
+ lǐng qíng, 领情
- bù lǐng qíng, 不领情
+ gǎn qíng, 感情
- wán nòng gǎn qíng, 玩弄感情
- lǎn duò, 懒惰
- bù dǒng, 不懂
+ mén, 门
+ kāi mén, 开门
+ yìng shēng kāi mén, 应声开门
+ guān mén, 关门
+ zì dòng mén, 自动门
+ qiāo mén, 敲门
+/- 1849-1999, Macau, Ào Mén, 葡萄牙殖民地, 澳门
+ tí wèn, 题问
- yīn jiān, 阴间
+ shí jiān, 时间
+ dì yī shí jiān, 第一时间
+ chū qián chū lì chū shí jiān, 出钱出力出时间
+ dōng lìng shí jiān, 冬令时间
+ xià lìng shí jiān, 夏令时间
+ dá wèn shí jiān, 答问时间
- méi yǒu shí jiān, 沒有时间
+ wú xiàn shí jiān, 无限时间
- yǒu xiàn shí jiān, 有限时间
+ dì diǎn, rì qī, hé shí jiān; 地点, 日期, 和时间
- làng fèi shí jiān, 浪费时间
- wèn dá shí jiān, 问答时间
+ kōng jiān, 空间
- yǒu xiàn kōng jiān, 有限空间
- yì dù kōng jiān, 异度空间
+ fā zhǎn kōng jiān, 发展空间
+ yī wéi kōng jiān, 线, 一维空间
+ èr wéi kōng jiān, 平面, 二维空间
+ èr wéi kōng jiān, 长寛, 二维空间

+ sān wéi kōng jiān, 立体, 三维空间
+ sān wéi kōng jiān, 长宽高, 三维空间
+ sì wéi kōng jiān, 长宽高时间, 四维空间
+ wǔ wéi kōng jiān, 内, 五维空间
+ wǔ wéi kōng jiān, 透视体, 五维空间
+ líng wéi kōng jiān, 点, 零维空间
+ 984, canal lock, chuán zhá, 船闸
+ Qiáo Wéi Yuè hé chuán zhá, 乔维岳和船闸
+ cháng miàn rè nào, 场面热闹
- xìng chǒu wén, 性丑闻
+ jiàn wén, 见闻
+ suǒ jiàn suǒ wén, 所见所闻
+ xīn wén, 新闻
+ tóu tiáo xīn wén, 头条新闻
+ shí shì xīn wén, 时事新闻
- fù miàn xīn wén, 负面新闻
+ wèi xīng xīn wén, 卫星新闻
- jiǎ xīn wén, 假新闻
+ qián zhī, 芡汁
+ zhè zhī, 蔗汁
+ nán zǐ hàn, 男子汉
- mén wài hàn, 门外汉
- liú làng hàn, 流浪汉
+ 1615, «Zì Huì», 书名, «字汇»
+ 214个部首, «Zì Huì», «字汇»
+ Méi Yīng Zuò hé «Zì Huì», 梅膺祚和 «字汇»
+ 1800, diàn chí, 电池
+/- liú hàn, 流汗
- tān wū, 贪污
+ Cháng Jiāng, 长江
+ 1941至今, Zhèng Guó Jiāng, 填词人, 郑国江
+ niú wěi tāng, 牛尾汤
+ hē tāng, 喝汤
- táo tài, 淘汰
- bèi táo tài, 被淘汰
- dài gōu, 代沟
+ shā, 沙
- quicksand, liú shā, 流沙
- yān mò, 淹没
- bèi hóng shuǐ yān mò, 被洪水淹没
+ huó pō, 活泼
+ shēn qiǎn, 深浅
- gē qiǎn, 搁浅
- jīng jí tǐ gē qiǎn, 鲸集体搁浅
- bù fǎ, 不法
+ shǒu fǎ, 守法
+ hé fǎ, 合法
+ 500 BC, «Sūn Zǐ Bīng Fǎ», 书名, «孙子兵法»
+ Sūn Wǔ hé «Sūn Zǐ Bīng Fǎ», 孙武和 «孙子兵法»
- wéi fǎn guó jì fǎ, 违反国际法
+ liáo fǎ, 疗法
+ 1938, ECT, diàn jìng luán liáo fǎ, 电痉挛疗法
- fēi fǎ, 非法
+ jiāng hé, 江河
+ 605, Jīng Háng Dà Yùn Hé, 京杭大运河
+ Suí Yáng Dì hé Jīng Háng Dà Yùn Hé, 隋炀帝和京杭大运河
+ tug-of-war, bá hé, 拔河
+ Huáng Hé, 黄河
+ Cháng Jiāng hé Huáng Hé, 长江和黄河
+ the Galaxy, Yín Hé, 银河
+ 1949至今, Lú Guó Zhān, 填词人, 卢国沾
+ 1941-2004, Huáng Zhān, 填词人及作曲家, 黄沾
- è yú lèi, 鳄鱼泪
- liú lèi, 流泪
- liú tì liú lèi, 流涕流泪
+ butter, niú yóu, 牛油
+ jiā yóu, 加油
- huǒ shàng jiā yóu, 火上加油
+ qì yóu, 汽油
+ tóng yóu, 桐油
+ wú tóng hé tóng yóu, 梧桐和桐油
+ jiàng yóu, 酱油
+ bái jiàng yóu, 白酱油
+ hēi jiàng yóu, 黑酱油
+ féi zào pāo, 肥皂泡
+ wā yǒng, 蛙泳
+ yóu yǒng, 游泳
+ ài yóu yǒng, 爱游泳
+ luǒ yǒng, 祼泳
+ 1690, guāng bō, 光波
+ wēi bō, 微波
+ yī zhì, 医治
+ jiē shòu yī zhì, 接受医治
+ zhèng zhì, 政治
+ zhǐ xiè, 止泻
- shān ní qīng xiè, 山泥倾泻
- fù xiè, 腹泻
+ jīng jì, 经济
+ qīng jié, 清洁
- pò dòng, 破洞
- 1985, chòu yǎng céng pò dòng, 臭氧层破洞
- Nán Jí hé chòu yǎng céng pò dòng, 南极和臭氧层破洞
- hēi dòng, 黑洞
+ 1783, hēi dòng, John Mitchell hé 黑洞
- lòu dòng, 漏洞
+ shēng huó, 生活
- fēi rén shēng huó, 非人生活
+ zhèng cháng shēng huó, 正常生活
- yì cháng shēng huó, 异常生活
+ jiù pài, 旧派
+ xīn pài jiù pài, 新派旧派
+ zuǒ pài, 左派
+ yòu pài, 右派
+ zuǒ pài yòu pài, 左派右派
+ xīn pài, 新派
+ 2012, Zhōng Guó nǚ tài kōng rén, Liú Yáng; 中国女太空人, 刘洋
+ Tài Píng Yáng, 太平洋
+ xī yáng, 西洋
+ Dà Xī Yáng, 大西洋
+ 1404-1433, Zhèng Hé qī cì xià xī yáng, 郑和七次下西洋
+ rén qíng wèi nóng, 人情味浓
+ 688-742, Wáng Zhī Huàn, 诗人, 王之涣
- liú tì, 流涕
- xuán wō, 旋涡
+ Shàng Hǎi, 城巿名, 上海
+ xià hǎi, 下海
+ yún hǎi, 云海
+ Dì Zhōng Hǎi, 地中海
+ gōng hǎi, 公海
+ Red Sea, Hóng Hǎi, 红海
- Sǐ Hǎi, 死海
+ tuō kǔ hǎi, 脫苦海
+ bèi shān miàn hǎi, 背山面海
+ Black Sea, Hēi Hǎi, 黑海
+ nǎo hǎi, 脑海
+ tiào hǎi, 跳海
+ yí shān tián hǎi, 移山填海
+ yī làng jiē yī làng, 一浪接一浪
- dà fēng dà làng, 大风大浪
- fēng làng, 风浪
- yù dào fēng làng, 遇到风浪
+ fēng hé làng, 风和浪
+ jìn yù, 浸浴
+ lín yù, 淋浴
+ kǒu gǎng yī liú, 口感一流
+ zhǔ liú, 主流
+ shè huì zhǔ liú, 社会主流
+ wén huà jiāo liú, 文化交流
+ huí liú, 回流
+ shùn liú, 顺流
- nì liú, 逆流
+ 1985, «Shùn Liú Nì Liú», 歌名, «顺流逆流»
+ Xú Xiǎo Fèng hé «Shùn Liú Nì Liú», 徐小凤和 «顺流逆流»
- dào liú, 倒流
+ shí guāng dào liú, 时光倒流
+ làng bēn làng liú, 浪奔浪流
+ jiǔ, 酒
+ alcohol, huǒ jiǔ, 火酒
+ yǐ chá dài jiǔ, 以茶代酒
+ bīng jiǔ, 冰酒
+ mǐ jiǔ, 米酒
+ cocktail, jī wěi jiǔ, 鸡尾酒
+ jiè jiǔ, 戒酒
+ zhù jiǔ, 祝酒
+ yī xí jiǔ, 一席酒
- liè jiǔ, 烈酒
+/- hē jiǔ, 喝酒
+ xǐ jiǔ, 喜酒
+ pí jiǔ, 啤酒
+ zhè zhī pí jiǔ, 蔗汁啤酒
- shì jiǔ, 嗜酒
- tài hú tu, 太糊涂
- zhēn hú tu, 真糊涂
+ lěng suō rè zhàng, 冷缩热涨
+ duō duō bāo hán, 多多包涵
+ masturbation, shǒu yín, 手淫
- jiān yín, 奸淫
+ qīng zhě zì qīng, 清者自清
+ jiǎn ér qīng, 简而清
+ high-definition, gāo qīng, 高清
+ jīng yè, 精液
+ dào cǐ yī yóu, 到此一游
+ dǎo yóu, 导游
+ zì jià yóu, 自驾游
+ bì fēng gǎng, 避风港
+ jūn gǎng, 军港
+/- 1842-1997, Hong Kong, Xiāng Gǎng, 英国殖民地, 香港
+ xiǎo Xiāng Gǎng, 小香港
+ Kowloon, Hong Kong; Jiǔ Lóng Xiāng Gǎng, 九龙香港
- lóu jià xià huá, 楼价下滑
+ rén gōng hú, 人工湖
+ 1969, «Xiào ào Jiāng Hú», 武侠小说, «笑傲江湖»
+ Jīn Yōng hé «Xiào ào Jiāng Hú», 金庸和 «笑傲江湖»
+ Tái Wān, 台湾
+ Liú Bó Wēn, 助朱元璋灭元, 刘伯温
- fàn làn, 氾滥
- hé shuǐ fàn làn, 河水氾滥
+ hǎi bīn, 海滨
+ guò liǜ, 过滤
- shā mò, 沙漠
- wén huà shā mò, 文化沙漠
+ 1980, «Shàng Hǎi Tān», 歌名, «上海滩»
+ Yè Lì Yí hé «Shàng Hǎi Tān», 叶丽仪和 «上海滩»
+ hǎi tān, 海滩
+ yáng guāng hé hǎi tān, 阳光和海滩
- bù mǎn, 不满
+ piggy bank, pū mǎn, 扑满
+ néng yuán, 能源
+ zài shēng néng yuán, 再生能源
+ 1982, «Lián Yī», 歌名, «涟漪»
+ Chén Bǎi Qiáng hé «Lián Yī», 陈百强和 «涟漪»
+ dǎo yǎn, 导演
+ zì biān zì dǎo zì yǎn, 自编自导自演
- lì shǐ chóng yǎn, 历史重演
+ 1338, shā lòu, 沙漏
- dī cháo, 低潮
+ gāo cháo, 高潮
+ rè cháo, 热潮
+ 1979, «Jiā Jià Rè Cháo», 歌名, «加价热潮»
+ Xǔ Guān Jié hé «Jiā Jià Rè Cháo», 许冠杰和 «加价热潮»
+ xǐ zǎo, 洗澡
- pò huài shè huì ān níng, 破坏社会安宁
+ 1922至今, Yáng Zhèn Níng, 物理学家, 杨振宁
+ wàng jì tā, 忘记它
- xiōng zhái, 凶宅
+ háo zhái, 豪宅
+ zì, 字
+ shí zì, 十字
+ bā zì, 八字
+ jiǎn huà zì, 简化字
+ guān fāng jiǎn huà zì, 官方简化字
+ wén zì, 文字
+ tǒng yī wén zì, 统一文字
+ Qín Shǐ Huáng hé tǒng yī wén zì, 秦始皇和统一文字
- mó guǐ wén zì, Āi Jí wén zì; 魔鬼文字, 埃及文字
+ shù zì hé wén zì, 数字和文字
+ tú huà hé wén zì, 图画和文字
+ pīn yīn hé wén zì, 拼音和文字
- Āi Jí wén zì, mó guǐ wén zì; 埃及文字, 魔鬼文字
+ míng zi, 名字
- Lucifer; mó guǐ de míng zi, 魔鬼的名字
- chì zì, 赤字
- páng dà chì zì, 庞大赤字
- cái zhèng chì zì, 财政赤字
+ duǎn qī chì zì, 短期赤字
+ fāng kuài zì, 方块字
+/- 1956, jiǎn tǐ zì, 简体字
+/- fán tǐ zì, 繁体字
+ yī bǐ zì, 一笔字
+ bái zhǐ hēi zì, 白纸黑字
+ qiān zì, 签字
+ 100, «Shuō Wén Jiě Zì», 书名, «说文解字»
+ «Shuō Wén Jiě Zì», 540个部首, «说文解字»
+ Xǔ Shèn hé «Shuō Wén Jiě Zì», 许慎和 «说文解字»
+ shù zì, 数字
+/- c. 650, "0" shù zì, "0"数字
+ Yìn Dù hé "0" shù zì, 印度和"0"数字
+ sān wéi shù zì, 三围数字
+ zì mǔ hé shù zì, 字母和数字
+ tú huà hé shù zì, 图画和数字
- bù ān, 不安
- zuò lì bù ān, 坐立不安
- shè huì bù ān, 社会不安
- gǎn dào bù ān, 感到不安
- dòng dàng bù ān, 动荡不安
+ gōng ān, police, 公安
+ zhuǎn wēi wéi ān, 转危为安
+ píng ān, 平安
+ chū rù píng ān, 出入平安
+ wèn ān, 问安
+ zhì ān, 治安
- shuǐ zāi, 水灾
- huǒ zāi, 火灾
- fēng zāi, 风灾
- bào yǔ chéng zāi, 暴雨成灾
+ zài shěn, 再审
+ yā hòu zài shěn, 押后再审
+ yǔ zhou, 宇宙
+ 2004, Zhī Fù Bǎo, 支付宝
+ Zhī Fù Bǎo, 网上支付, 支付宝
+ wú jià bǎo, 无价宝
+ guó bǎo, 国宝
+ zhū bǎo, 珠宝
+ ān dìng, 安定
+ shè huì ān dìng, 社会安定
- bù míng wén guī dìng, 不明文规定
- to fall from grace, shī chǒng, 失宠
+ xiàn shí, 现实
+ jiē shòu xiàn shí, 接受现实
- táo bì xiàn shí, 逃避现实
+ shì shí, 事实
- xū gòu shì shí, 虚构事实
+/- shì xū shì shí, 是虚是实
+/- xū shí, 虚实
+ wēn shì, 温室
+ zǐ gōng, 子宫
+ mí gōng, 迷宫
+ qǐng kè, 请客
+ blogger, bó kè, 博客
- john, piáo kè, 嫖客
- chóng hài, 虫害
- yǒu hài, 有害
- huò hài, 祸害
+ tiān xià yī jiā, 天下一家
- jīn tiān bù huí jiā, 今天不回家
+ 1967, «Jīn Tiān Bù Huí Jiā», 歌名, «今天不回家»
+ Yáo Sū Róng hé «Jīn Tiān Bù Huí Jiā», 姚苏蓉和 «今天不回家»
+ zuò qū jiā, 作曲家
+ zuò jiā, 作家
+ huà jiā, 画家
+ huáng jiā, 皇家
+ Kè Jiā, 客家
+ bān jiā, 搬家
+ Rú jiā, 儒家
+ Yuán Xiāo, 元宵
+ yè xiāo, 夜宵
+ lái bīn, 来宾
+ VIP, guì bīn, 贵宾
+ mín sù, 民宿
+ bǎo mì, 保密
+ xū yào bǎo mì, 需要保密
+ mì mì, 秘密
+ shǒu mì mì, 守秘密
+ bǎo shǒu mì mì, 保守秘密
- xiè lòu mì mì, 泄漏秘密
+ jiě mì, 解密
+ huó sāi, 活塞
+ ān quán huó sāi, 安全活塞
+ Dì Qiú de ān quán huó sāi, 火山, 地球的安全活塞
- yū sè, 淤塞
- hé dào yū sè, 河道淤塞
- qú dào yū sè, 渠道淤塞
- bí sè, 鼻塞
- jì mò, 寂寞
+ 1987, «Jīn Tiān Wǒ Fēi Cháng Jì Mò», 歌名, «今天我非常寂寞»
+ Zhōng Zhèn Tāo hé «... Fēi Cháng Jì Mò», 钟镇涛和 «... 非常寂寞»
+ kǎo chá, 考察
+ shí dì kǎo chá, 实地考察
+ jiē lì sài, 接力赛
+ bǐ sài, 比赛
+ kàn bǐ sài, 看比赛
+ xuǎn měi bǐ sài, 选美比赛
+ cān jiā xuǎn měi bǐ sài, 参加选美比赛
+ kàn zú qiú bǐ sài, 看足球比赛
+ tián mì, 甜蜜
+ fēng mì, 蜂蜜
+ tián tián mì mì, 甜甜蜜蜜
+ 1870, motor, mǎ dá, 马达
+ fā dá, 发达
+ zī xùn fā dá, 资讯发达
+ 1940, radar, léi dá, 雷达
+ dī fēi bì léi dá, 低飞避雷达
+ huān yíng, 欢迎
+ shòu huān yíng, 受欢迎
- bù shòu huān yíng, 不受欢迎
+ yǒng yuǎn, 永远
+ yǒng yǒng yuǎn yuǎn, 永永远远
+ zhí zhì yǒng yǒng yuǎn yuǎn, 直至永永远远
+ tiào yuǎn, 跳远
+ mín yùn, 民运
+/- mìng yùn, 命运
+ zhuǎn yùn, 转运
+ chuán yùn, 船运
+ 1984, huò guì chuán yùn, 货柜船运
+ Ào Yùn, 奥运
+ yǔ shí bìng jìn, 与时并进
+ Dà Yuè Jìn, 工业革命, 大跃进
- 1958-1962, Máo hé Dà Yuè Jìn, 毛和大跃进
- yǒu jiè wú huán, 有借无还
+ yǒu jiè yǒu huán, 有借有还
+/- yī qù bù fǎn, 一去不返
- qiáng pò, 强迫
+ pǔ xuǎn, 普选
+ we deliver, wǒ men yùn sòng, 我们运送
- shēn tǐ bù shì, 身体不适
- dī mí, 低迷
- jīng jì dī mí, 经济低迷
+ páng guān zhě qīng, dāng jú zhě mí; 旁观者清, 当局者迷
+ zháo mí, 着迷
- zǎo tuì, 早退
- chí dào zǎo tuì, 迟到早退
+ 1782-1834, Robert Morrison, Mǎ Lǐ Xùn, 英国传教士, 马礼逊
+ 1807, lái Huá chuán Jī Dū Jiào, Mǎ Lǐ Xùn, 来华传基督教, 马礼逊
- wěi zào, 伪造
+ zài zào, 再造
+ xún huán zài zào, 循环再造
+/- 1982, genetically modified, jī yīn gǎi zào, 基因改造
+ zhì zào, 制造
+/- Zhōng Guó zhì zào, 中国制造
- fàng zhú, 放逐
+ sù dì, 速递
+ kuài sù, 快速
- tòng zé bù tōng, 痛则不通
- yán yǔ bù tōng, 言语不通
+ cartoon, kǎ tōng, 卡通
+ jiāo tōng, 交通
+ hǎi lù kōng jiāo tōng, 海陆空交通
+ puffed rice, mǐ tōng, 米通
+ pǔ tōng, 普通
+ shū tōng, 疏通
+ pǔ pǔ tōng tōng, 普普通通
+ hé dào shū tōng, 河道疏通
+ qú dào shū tōng, 渠道疏通
+ dài yù, 待遇
+ píng děng dài yù, 平等待遇
- bù píng děng dài yù, 不平等待遇
+ shuāng xíng dào, 双行道
- dān xíng dào, 单行道
+ chì dào, 赤道
+ hé dào, 河道
+ shū tōng hé dào, 疏通河道
- yū sè hé dào, 淤塞河道
+ zhī dào, 知道
- bù zhī dào, 不知道
+ 1926至今, Lǐ Zhèng Dào, 物理学家, 李政道
+ qú dào, 渠道
- yū sè qú dào, 淤塞渠道
+ shū tōng qú dào, 疏通渠道
+ pǎo dào, 跑道
+ jī chǎng pǎo dào, 机场跑道
- huā chū jī chǎng pǎo dào, 滑出机场跑道
+ 1948, crosswalk, rén xíng héng dào, 人行横道
+ Yīng Guó hé rén xíng héng dào, 英国和人行横道
+ suì dào, 隧道
+ shí guāng suì dào, 时光隧道
+ hǎi dǐ suì dào, 海底隧道
+ zuǒ shǎn yòu bì, 左闪右避
+ shǎn bì, 闪避
+/- táo bì, 逃避
+ huí guī, 回归
+ 1999, Ào Mén huí guī, 澳门回归
+ 1997, Xiāng Gǎng huí guī, 香港回归
+ a wake, shǒu líng, 守灵
- tōng líng, 通灵
+ 1235, «Xǐ Yuān Jí Lù», 法医书, «洗冤集录»
+ Sòng Cí hé «Xǐ Yuān Jí Lù», 宋慈和 «洗冤集录»
+ yàn shī, 验尸
- jiāng shī, 僵尸
- biān shī, 鞭尸
- zì jìn, 自尽
- tóu jiāng zì jìn, 投江自尽
- 278 BC, Qū Yuán tóu jiāng zì jìn, 屈原投江自尽
+ dà qì céng, 大气层
+ chòu yǎng céng, 吸收有害紫外缐, 臭氧层
+/- fàng pì, 放屁
+ niú wěi, 牛尾
- wú tóu wú wěi, 无头无尾
- yǒu tóu wú wěi, 有头无尾
+ jù shǒu jù wěi, 句首句尾
- wú tóu yǒu wěi, 无头有尾
+ yǒu tóu yǒu wěi, 有头有尾
- jī wěi, 鸡尾
- yú wěi, 鱼尾
+ shǒu wěi, 首尾
- wèi shǒu wèi wěi, 畏首畏尾
- chū jú, 出局
+ dāng jú, 当局
+ dìng jú, 定局
+ yǐ chéng dìng jú, 已成定局
- jiāng jú, 僵局
- xiàn rù jiāng jú, 陷入僵局
+ tū pò jiāng jú, 突破僵局
+ gù jū, 故居
+ fáng wū, 房屋
+ fā zhǎn, 发展
+ gāo kōng fā zhǎn, 高空发展
+ jīn shǔ, 金属
- shēn bù yóu jǐ, 身不由己
+ to love others as yourself, ài rén rú jǐ, 爱人如己
+ chǎn chú yì jǐ, 铲除异己
+ zì jǐ, 自己
- zhǎo bù dào zì jǐ, 找不到自己
+ zhǎo dào zì jǐ, 找到自己
- chū mài zì jǐ, 出卖自己
+ tiǎo zhàn zì jǐ, 挑战自己
- má zuì zì jǐ, 麻醉自己
+/- kào zì jǐ, 靠自己
+ shě jǐ, 舍己
- mìng bù jiǔ yǐ, 命不久已
+ wán wán ér yǐ, 玩玩而已
- shuō shuō ér yǐ, 说说而已
+ gōng, 弓
- xīn qíng jǐn zhāng, 心情紧张
+ chord, hé xián, 和弦
- zhòng dàn, 中弹
+ dǎo dàn, 导弹
+ shì shè dǎo dàn, 试射导弹
+ zhēn qiāng shí dàn, 真枪实弹
+/- 1939, qì yóu dàn, 汽油弹
+ Fēn Lán hé qì yóu dàn, 芬兰和汽油弹
+ 1912, cuī lèi dàn, 防暴, 催泪弹
+/- zhà dàn, 炸弹
+ 1945, yuán zǐ dàn, 原子弹
+ 1964, Zhōng Guó yuán zǐ dàn, 中国原子弹
+ 1952, qīng dàn, 氢弹
+ 1967, Zhōng Guó qīng dàn, 中国氢弹
+ 1991, «Nán Ér Dāng Zì Qiáng», 歌名, «男儿当自强»
+ Lín Zǐ Xiáng hé «Nán Ér Dāng Zì Qiáng», 林子祥和 «男儿当自强»
+ zǐ, 子
+ zi, 子
+ ér zi, 儿子
+ cái zǐ, 才子
+ nǚ zǐ, 女子
+ 1979, «Shí Gè Nǚ Zǐ», 歌名, «十个女子»
+ Xǔ Guān Jié hé «Shí Gè Nǚ Zǐ», 许冠杰和 «十个女子»
+ Huá yì nǚ zǐ, 华裔女子
+ wáng zǐ, 王子
+ bái mǎ wáng zǐ, 白马王子
+ zhǎng zǐ, 长子
+ fēn zǐ, 分子
+ fù zǐ, 父子
+ 551 BC-479 BC, Kǒng Zǐ, 哲学家, 孔子
+ 1953, Playboy, «Huā Huā Gōng Zǐ», 成人杂志, «花花公子»
+ 1932, neutron, zhōng zǐ, 中子
- 1956, antineutron, fǎn zhōng zǐ, 反中子
+ zhōng zǐ hé fǎn zhōng zǐ, 中子和反中子
+ mǎi chē zi, 买车子
+ rì zi, 日子
+ dà rì zi, 大日子
+ shù suàn zì jǐ de rì zi, 数算自己的日子
- ái rì zi, 挨 日 子
- 1897, electron, diàn zǐ, 电子
+ 1932, positron, zhèng diàn zǐ, 正电子
+ zhèng diàn zǐ hé diàn zǐ, 正电子和电子
+ mǔ zǐ, 母子
+ shēng zǐ, 生子
+ huái yùn shēng zǐ, 怀孕生子
- sī shēng zǐ, 私生子
+ dú shēng zǐ, 独生子
- wèi hūn shēng zǐ, 未婚生子
+ jié hūn shēng zǐ, 结婚生子
+ 1905, photon, guāng zǐ, 光子
+ chǎn zǐ, 产子
+ jīng qiān chì dào chǎn zǐ, 鲸迁赤道产子
- pōu fù chǎn zi, 剖腹产子
+ grandson, sūn zi, 孙子
+ Lǎo Zǐ, 哲学家, 老子
+ nán zǐ, 男子
+ Zhōng Guó jí nán zǐ, 中国籍男子
+ luǎn zǐ, 卵子
- pāo qī qì zi, 抛妻弃子
+ dǎ kāi huà xiá zi, 打开话匣子
+ dòu zi, 豆子
+ dīng zi, 钉子
+ 1917, proton, zhì zǐ, 质子
+ 1955, antiproton, fǎn zhì zǐ, 反质子
+ zhì zǐ hé fǎn zhì zǐ, 质子和反质子
+ mǎi fáng zi, 买房子
+ qī zi, 妻子
+ 372 BC-289 BC, Mèng Zǐ, 哲学家, 孟子
+ 313 BC-328 BC, Xún Zǐ, 哲学家, 荀子
+ dú zǐ, 独子
+ hú zi, 胡子
+ tì hú zi, 剃胡子
- shī zi, 狮子
+ yǎng zǐ, 养子
+ atom, yuán zǐ, 原子
+ yuán zǐ; 中子, 质子, 和电子; 原子
- làng zǐ, 浪子
+ 1884, ion, lí zǐ, 离子
+ zhèng lí zǐ, 正离子
- fù lí zǐ, 负离子
+ zhèng lí zǐ hé fù lí zǐ, 正离子和负离子
+ hé zǐ, 核子
+ quān zi, 圏子
+ dà quān zi, 大圏子
- xiǎo quān zi, 小圏子
+ shēng huó quān zi, 生活圏子
+ lì zi, 粒子
+ gāo néng lì zǐ, 高能粒子
+ dí zi, 乐器名, 笛子
+ paternal aunt, shěn zi, 婶子
+ sǎo zi hé shěn zi, 嫂子和婶子
+ shū zi, 梳子
+ yī bǎ shū zi, 一把梳子
+ gē zi, 鸽子
+ yǐ zi, 椅子
+ yī zhāng yǐ zi, 一张椅子
- kōng yǐ zi, 空椅子
+ dài mào zi, 戴帽子
- piàn zi, 骗子
+ yī gēn gùn zi, 一根棍子
+ sister-in-law, sǎo zi, 嫂子
+ shǔ zi, 黍子
+ jiàn zi, 毽子
+ tī jiàn zi, 踢毽子
+ chopsticks, kuài zi, 筷子
+ yī shuāng kuài zi, 一双筷子
- shǎ zi, 傻子
+ jīng zǐ, 精子
+ luǎn zǐ hé jīng zǐ, 卵子和精子
+ bí zi, 鼻子
+ hammer, chuí zi, 锤子
+ dīng zi hé chuí zi, 钉子和锤子
+ zòng zi, 粽子
+ chī zòng zi, 吃粽子
+ Duān Wǔ hé zòng zi, 端午和粽子
+ 1367, «Yuè yuán shā Dá Zǐ», 糕饼里的字条, «月圆杀鞑子»
+ yuè bǐng hé «Yuè yuán shā Dá Zǐ», 月饼和 «月圆杀鞑子»
+ Liú Bó Wēn hé «Yuè yuán shā Dá Zǐ», 刘伯温和 «月圆杀鞑子»
+ left-handed, zuǒ piě zi, 左撇子
+ chéng zi, 橙子
+ jìng zi, 镜子
+ biàn zi, 辫子
+ liú biàn zi, 留辫子
+ huái yùn, 怀孕
+ bì yùn, 避孕
+ shēng cún, 生存
+ 1864, "Shì zhě shēng cún", 名言, "适者生存"
+ "Shì zhě shēng cún", Herbert Spencer hé "适者生存"
+ 1980, flash memory, shǎn cún, 闪存
+ zǐ sūn, 子孙
+ maternal grandson, wài sūn, 外孙
+ zǐ zǐ sūn sūn, 子子孙孙
+ nǚ hái, 女孩
+ ér nǚ, 儿女
+ cái nǚ, 才女
+ zǐ nǚ, 子女
+ fù mǔ zǐ nǚ, 父母子女
- bù nán bù nǚ, 不男不女
+ shào nǚ, 少女
+ 1932, «Jìng Lǐ de Shào Nǚ», 画名, «镜里的少女»
+ Bì Jiā Suǒ hé «Jìng Lǐ de Shào Nǚ», 毕加索和 «镜里的少女»
+ fù nǚ, 父女
- wú nán wú nǚ, 无男无女
- yǒu nán wú nǚ, 有男无女
- chǒu nǚ, 丑女
+ dú shēng nǚ, 独生女
+ mǔ nǚ, 母女
+ chǔ nǚ, 处女
+ zhǎng nǚ, 长女
+ granddaugther, sūn nǚ, 孙女
- wú nán yǒu nǚ, 无男有女
+ yǒu nán yǒu nǚ, 有男有女
+ nán nǚ, 男女
+ nán hé nǚ, 男和女
+ měi nǚ, 美女
- shǚ nán yĕ shì nǚ, 是男也是女
- bù shì nán bù shì nǚ, 不是男不是女
- shì nán shì nǚ, 是男是女
+ xiū nǚ, 修女
+ yǎng nǚ, 养女
- wǔ nǚ, 舞女
+ chī nǎi, 吃奶
- gang rape, lún jiān, 轮奸
- mí jiān, 迷奸
- tōng jiān, 通奸
- qiáng jiān, 强奸
+ bǔ zhuāng, 补妆
+ nóng zhuāng, 浓妆
+ dàn zhuāng, 淡妆
+ 1983, «Jiǎ Rú», 歌名, «假如»
+ Dù Lì Shā hé «Jiǎ Rú», 杜丽莎和 «假如»
+ fū fù, 夫妇
+ zhǔ fù, 主妇
+ jiā tíng zhǔ fù, 家庭主妇
- 1931-1945, comfort women, wèi ān fù, 慰安妇
- Rì Běn hé wèi ān fù, 日本和慰安妇
- cháng shé fù, 长舌妇
- jiān fū yín fù, 奸夫淫妇
+ daughter-in-law, xí fù, 媳妇
+ wàng jì tā, 忘记她
- qián jiān tā, qián jiān tā, qián jiān tā; 强奸她, 强奸她, 强奸她
- n.g., no good; bù hǎo, 不好
+ zǒu shì xiàng hǎo, 走势向好
+ nǐ hǎo, 你好
+ wǒ hǎo, 我好
+ "Xī yáng wú xiàn hǎo", 诗句, "夕阳无限好"
+ Lǐ Shāng Yǐn hé "Xī yáng wú xiàn hǎo", 李商隐和 "夕阳无限好"
+ tóu qí suǒ hào, 投其所好
+ dà jiā hǎo, 大家好
- wèi hūn mā ma, 未婚妈妈
+ zuò mā ma, 做妈妈
- zhào jì, 召妓
- jí dù, 嫉妒
- bù tuǒ, 不妥
- míng xìng, 名姓
- gǎi míng huàn xìng, 改名换姓
+ 960-1127, «Bǎi Jiā Xìng», «百家姓»
+ «Bǎi Jiā Xìng», 411个姓, «百家姓»
+ yī fū yī qī, 一夫一妻
- yī fū duō qī, 一夫多妻
+ dì mèi, 弟妹
+ mèi mei, 妹妹
+ jiě mèi, 姐妹
+ zǐ mèi, 姊妹
+ xiōng dì zǐ mèi, 兄弟姊妹
+ maternal cousins, biāo xiōng dì zǐ mèi, 表兄弟姊妹
+ paternal cousins, táng xiōng dì zǐ mèi, 堂兄弟姊妹
+ nií gū, 尼姑
+ paternal aunt, gū gu, 姑姑
+ jiě jie, 姐姐
+ kāi shǐ, 开始
+ sān èr yī kāi shǐ, 三二一开始
+ yī èr sān kāi shǐ, 一二三开始
+ ā yí, 阿姨
+ maternal aunt, yī yi, 姨姨
+ aunts, gū gu hé yī yi, 姑姑和姨姨
+/- shì wēi, 示威
+ hé píng shì wēi, 和平示威
+ nǚ rén wēi wēi, 女人威威
- sex doll, xìng ài wá wa, 性爱娃娃
+ c. 800 BC-c. 900 BC, Dù Qiū Niáng, 诗人, 杜秋娘
- tuō yī wǔ niáng, 脫衣舞娘
+ maternal grandmother, wài pó, 外婆
+ qiú hūn, 求婚
+ dìng hūn, 定婚
+ jié hūn, 结婚
- lí hūn, 离婚
+ son-in-law, nǚ xu, 女婿
+ xí fù hé nǚ xu, 媳妇和女婿
+ chū jià, 出嫁
+ féng rèn, 缝纫
+ tiáo yuē, 条约
- 1840-1901, bù píng děng shí liù tiáo tiáo yuē, 不平等十六条条约
+ qiān yuē, 签约
+ guāng xiān, 光纤
- dī jí, 低级
+ wǔ xīng jí, 五星级
+ tī jí, 梯级
- yī bǎ nían jì, 一把年纪
+ fǎ lìng wén, 八字纹, 法令纹
+ miàn bù hé fǎ lìng wén, 面部和法令纹
+ 1858, zhǐ wén, 指纹
+ 105, zhǐ, 纸
+ 1605, bào zhǐ, 报纸
+ Dé Guó hé bào zhǐ, 德国和报纸
+ zhé zhǐ, 折纸
+ Cài Lún hé zhǐ, 蔡伦和纸
+ niú yóu zhǐ, 牛油纸
+ zào zhǐ, 造纸
+ bǎo xiān zhǐ, 保鲜纸
- jiū fēn, 纠纷
- zhài wù jiū fēn, 债务纠纷
- xiàn rù zhài wù jiū fēn, 陷入债务纠纷
+ zǔ zhī, 组织
+ ruǎn zǔ zhī, 软组织
+ xiǎn shì ruǎn zǔ zhī, 显示软组织
+ zhōng xiàn, 中线
+ chuān zhēn yǐn xiàn, 穿针引线
+ hóng nèi xiàn, 红内线
+ shuǐ píng xiàn, 水平线
- zǐ wài xiàn, 紫外线
+ guāng xiàn, 光波和光子, 光线
+ kuài xiàn, 快线
+ màn xiàn, 慢线
+ xùn liàn, 训练
+ jiē shòu xùn liànjiē shòu xùn liàn, 接受训练
+ jiè shào, 介绍
+ zhú yī jiè shào, 逐一介绍
+ zì wǒ jiè shào, 自我介绍
+ 256-282, «Zhēn Jiǔ Jiǎ Yǐ Jīng», 医书名, «针灸甲乙经»
+ Huáng Fǔ Mì hé «Zhēn Jiǔ Jiǎ Yǐ Jīng», 皇甫谧和 «针灸甲乙经»
+ 982, «Sù Nǚ Jīng», 房中术, «素女经»
+ 475 BC-AD 220, «Nèi Jīng», 医书, «内经»
+ 7世纪, «Xīn Jīng», «心经»
+ 260 字, «Xīn Jīng», «心经»
+ yuè jīng, 女子12-49岁, 月经
+ zhèng jing, 正经
+ 2世纪, «Shèng Jīng», 天主教 73卷, «圣经»
+ 2世纪, «Shèng Jīng», 基督教 66卷, «圣经»
+ 7世纪, «Gǔ Lán Jīng», «古兰经»
+ «Gǔ Lán Jīng», 6,236段句, «古兰经»
+ xíng jīng, 女子每28天5天, 行经
+ «Sān Zì Jīng», «三字经»
+ Wáng Yīng Lín hé «Sān Zì Jīng», 王应麟和 «三字经»
+ Fó Jīng, 佛经
+ Fó Jiào hé Fó Jīng, 佛教和佛经
+ 629-645, Xuán Zàng xī yù qǔ Fó Jīng, 玄奘西域取佛经
+ zhèng zhèng jing jing, 正正经经
+ 1000 BC-750 BC, «Yì Jīng», 占卜书名, «易经»
+ 1100 BC-600 BC, «Shī Jīng», «诗经»
+ 305首诗, «Shī Jīng», «诗经»
+ 221 BC-AD 220, «Shén Nóng Běn Cǎo Jīng», «神农本草经»
+ «Shén Nóng Běn Cǎo Jīng», 730多种药, 医药书, «神农本草经»
+ niàn jīng, 唸经
+ tíng jīng: 女子怀孕, 哺乳或49岁后; 停经
+ c. 600 BC, «Dào Dé Jīng», 五千言, «道徳经»
+ Lǎo Zǐ hé «Dào Dé Jīng», 老子和 «道徳经»
- zhǒng zú miè jué, 种族灭绝
+ wǎng luò, 网络
- gōng jī wǎng luò, 功击网络
+ 2004, Facebook, 社交网络
+ jīng luò, 经络
+ diàn huà lián luò, 电话联络
- bīng jié, 冰结
+ hóu jié, 喉结
+ nán rén hé hóu jié, 男人和喉结
+ chuán tǒng, 传统
+/- fǎn chuán tǒng, 反传统
+ xì tǒng, 系统
+ 1994, quán qiú dìng wèi xì tǒng, 全球定位系统
+ 2000, Zhōng Guó dǎo háng xì tǒng, 中国导航系统
+ zǒng tǒng, 总统
+ qíng xù, 情绪
+ shū fā qíng xù, 抒发情绪
+ fā xiè qíng xù, 发泄情绪
+ sī chóu, 丝绸
+ tiào shéng, 跳绳
+ 701-761, Wáng Wéi, 诗人, 王维
+ sī wéi, 思维
+ gǎi biàn sī wéi, 改变思维
+ diǎn zhuì, 点缀
- tōng jī, 通缉
+ rén yuán, 人缘
+ yì guó yīn yuán, 异国姻缘
+ 1974, «Tí Xiào Yīn Yuán», 歌名, «啼笑姻缘»
+ Xiān Dù Lā hé «Tí Xiào Yīn Yuán», 仙杜拉和 «啼笑姻缘»
+ gāo ǎi yīn yuán, 高矮姻缘
+ féi shòu yīn yuán, 肥瘦姻缘
+ lè miǎn miǎn, 乐缅缅
- wěi suō, 萎缩
+ mǎ jiāng, 马缰
+ mǎ, 马
- hài qún zhī mǎ, 害群之马
+ mù mǎ, 木马
+ yī pǐ mǎ, 一匹马
+ bái mǎ, 白马
+ chéng mǎ, 乘马
+ hǎi mǎ, 海马
+ 前9世纪-前8世纪, Homer, Hé Mǎ, 希腊诗人, 荷马
+ Hé Mǎ hé Odyssey, 荷马
+ qí mǎ, 骑马
- duò mǎ, 堕马
+ hēi mǎ, 黑马
+ bān mǎ, 斑马
+ sài mǎ, 赛马
+ jià shǐ, 驾驶
+/- wú rén jià shǐ, 无人驾驶
- distracted driving, fēn xīn jià shǐ, 分心驾驶
- pí láo jià shǐ, 疲劳驾驶
+ mó nǐ jià shǐ, 模拟驾驶
- wú pái jià shǐ, 无牌驾驶
+ forever young, qīng chūn cháng zhù, 青春常驻
+ láo jià, 劳驾
- ái mà, 挨骂
+ miàn lín kǎo yàn, 面临考验
+ jīng yàn, 经验
+ qīn shēn jīng yàn, 亲身经验
+ bǎo guì jīng yàn, 宝贵经验
+ shí yàn, 实验
+ zuò shí yàn, 做实验
+ chōu xuè jiǎn yàn, 抽血检验