1p

一, yī +
一二三, yī èr sān +
一二三开始, yī èr sān kāi shǐ +
一个人, yī gè rén +
一个中国, yī gè Zhōng Guó +
一个面包, yī gè miàn bāo +
一口井, yī kǒu jǐng +
一口气, yī kǒu qì +
一门两杰, yī mén liǎng jié +
一日一蛋, yī rì yī dàn +
一天二十四小时, yī tiān èr shí sì xiǎo shí +
一分为二, yī fēn wéi èr +
一匹马, yī pǐ mǎ +
一匹布, yī pǐ bù +
一手资料, yī shǒu zī liào +
一双, yī shuāng +
一双双, yī shuāng shuāng +
一双筷子, yī shuāng kuài zi +
一夫一妻, yī fū yī qī +
一夫多妻, yī fū duō qī -
一片漆黑, yī piàn qī hēi -
«一生何求», 歌名, «Yī Shēng Hé Qiú», 1989 +
一句话, yī jù huà +
一包香烟, yī bāo xiāng yān -
一包盐, yī bāo yán +
一包糖, yī bāo táng +
一去不返, yī qù bù fǎn +/-
一本书, yī běn shū +
一边走一边看, yī biān zǒu yī biān kàn +
一对, yī duì +
一对对, yī duì duì +
一会儿, yī huìr +
一件包褢, yī jiàn bāo guǒ +
一件衣服, yī jiàn yī fú +
一场虚惊, yī cháng xū jīng +
一如既往, yī rú jì wǎng +
一把刀, yī bǎ dāo +
一把年纪, yī bǎ nían jì -
一把伞, yī bǎ sǎn +
一把剑, yī bǎ jiàn +
一把钥匙, yī bǎ yào shi +
一把梳子, yī bǎ shū zi +
一走了之, yī zǒu liǎo zhī -
一块玉, yī kuài yù +
一块布, yī kuài bù +
一块地, yī kuài dì +
一块香皂, yī kuài xiāng zào +
一块饼, yī kuài bǐng +
一块钱, yī kuài qián +
一批货, yī pī huò +
一条龙服务, yī tiáo lóng fú wù +
一张椅子, yī zhāng yǐ zi +
一带一路, yī dài yī lù +
一国两制, yī guó liǎng zhì +
一国两制五十年不变, yī guó liǎng zhì wǔ shí nián bù biàn +
一妻多夫, yī qī duō fu -
一夜七夫, yī yè qī fu -
一夜情, yī yè qíng, one night stand -
一枝枪, yī zhī qiāng +
一孩政策, yī hái zhèng cè, 1980-2015 +
一封信, yī fēng xìn +
一星期七天, yī xīng qī qī tiān +
一星期五天工作, yī xīng qī wǔ tiān gōng zuò +
一笔勾销, yī bǐ gōu xiāo +
一笔字, yī bǐ zì +
一笔画, yī bǐ huà +
一笔账, yī bǐ zhàng +
一笔钱, yī bǐ qián +
一根棍子, yī gēn gùn zi +
一浪接一浪, yī làng jiē yī làng +
一脑两制, yī nǎo liǎng zhì +
一席话, yī xí huà +
一席酒, yī xí jiǔ +
一桌人, yī zhuō rén +
一般, yī bān +
一粒药丸, yī lì yào wán +
一维空间, 线, yī wéi kōng jiān +
一群人, yī qún rén +
一艘船, yī sōu chuán +
丁当, dīng dāng +
七, qī +
七个小矮人, qī gè xiǎo ǎi rén +
七孔流血, qī kǒng liú xuè -
七巧板, qī qiǎo bǎn, 1803 +
七言绝句, qī yán jué jù +
七言律诗, qī yán liǜ shī +
七夜七夫, qī yè qī fu -
三, sān +
三二一, sān èr yī +
三二一开始, sān èr yī kāi shǐ +
三八制工作, sān bā zhì gōng zuò +
三千烦恼丝, sān qiān fán nǎo sī -
三分钟, sān fēn zhōng +
三分钟热度, sān fēn zhōng rè dù -
三文鱼, sān wén yú +
三文鱼也回归产卵, sān wén yú yě huí guī chǎn luǎn +
三毛, sān máo +
三代同堂, sān dài tóng táng +
三合一, sān hé yī +
三合会, 犯罪组织, Sān Hé Huì, 1720s -
«三字经», «Sān Zì Jīng» +
三国, Sān Guó, 220-280 +
«三国演义», 小说, «Sān Guó Yǎn Yì», 14世纪 +
三极管, sān jí guǎn, 1907 +
三角内裤, sān jiǎo nèi kù +
三角恋, sān jiǎo liàn, love triangle -
三军, sān jūn +
三点式泳衣, sān diǎn shì yǒng yī +
三围, 胸腰臀, sān wéi +
三围数字, sān wéi shù zì +
三维空间, 长宽高, sān wéi kōng jiān +
三维空间, 立体, sān wéi kōng jiān +
干杯, gān bēi +
干净, gān jìng +
下一代, xià yī dài +
下下下, xià xià xià -
下山, xià shān +
下水, xià shuǐ +
下水礼, xià shuǐ lǐ +
下午茶, xià wǔ chá +
下半场, xià bàn cháng +
下体, xià tǐ +
下放, xià fàng -
下雨, xià yǔ +
下海, xià hǎi +
下落不明, xià luò bù míng -
下棋, xià qí +
下签, xià qiān -
丈夫, zhàng fu +
才子, cái zǐ +
才女, cái nǚ +
才华, cái huá +
«万水千山总是情», 歌名, «Wàn Shuǐ Qiān Shān Zǒng Shì Qíng», 1982 +
万中无一, wàn zhōng wú yī +
万圣节, 10月31日, Wàn Shèng Jié, All Saints' Day -
万众一心, wàn zhòng yī xīn +
万里长城, Wàn Lǐ Cháng Chéng +
"万物皆数", "Wàn wù jiē shù", "All is number" +
"万物皆数", Pythagorean School hé "Wàn wù jiē shù" +
«万恶淫为首», 粤曲, «Wàn È Yín Wèi Shǒu», 1963 +
上一代, shàng yī dài +
上上上, shàng shàng shàng +
上下左右, shàng xià zuǒ yòu +
上下颠倒, shàng xià diān dǎo -
上大学, shàng dà xué +
上山, shàng shān +
上文下理, shàng wén xià lǐ +
上半场, shàng bàn cháng +
上网, shàng wǎng +
"上帝已死", 哲学思想, "Shàng Dì yǐ sǐ", 1882 -
上海, 城巿名, Shàng Hǎi +
上海女生和旗袍, Shàng Hǎi nǚ shēng hé qí páo +
上海世界博览会, Shàng Hǎi Shì Jiè Bó Lǎn Huì, 2010 +
«上海滩», 歌名, «Shàng Hǎi Tān», 1980 +
上街抗议, shàng jiē kàng yì +/-
上签, shàng qiān +
上瘾, shàng yǐn -
与时并进, yǔ shí bìng jìn +
丰盛人生, fēng shèng rén shēng +
井字游戏, jǐng zì yóu xì, tic-tac-toe +
井底之蛙, jǐng dǐ zhī wā -
开刀, kāi dāo +
开山, kāi shān +
开门, kāi mén +
开心, kāi xīn +
开心果, kāi xīn guǒ, pistachio +
开水, kāi shuǐ +
开火, kāi huǒ -
开车, kāi chē +
开会, kāi huì +
开花, kāi huā +
开花结果, kāi huā jié guǒ +
开枪, kāi qiāng +/-
开始, kāi shǐ +
开玩笑, kāi wán xiào +
开胃, kāi wèi +
开倒车, kāi dào chē +
开窗, kāi chuāng +
开路, kāi lù +
开幕, kāi mù +
开幕剪彩, kāi mù jiǎn cǎi +
开演唱会, kāi yǎn chàng huì +
夫人, fū rén +
夫妇, fū fù +
天下, tiān xià +
天下一家, tiān xià yī jiā +
天下事, tiān xià shì +
«天工开物», 科技书, «Tiān Gōng Kāi Wù», 1637 +
天天, tiān tiān +
天王星, Tiān Wáng Xīng, Uranus, 1781 +
天王星和海王星, Tiān Wáng Xīng hé Hǎi Wáng Xīng +
天主教, Tiān Zhǔ Jiào, 1世纪 +
"天生我材必有用", 诗句, "Tiān shēng wǒ cái bì yǒu yòng" +
天外有天, tiān wài yǒu tiān +
天安门广场, Tiān Ān Mén guǎng chǎng +
天灯, tiān dēng +
天地, tiān dì +
天地人和, tiān dì rén hé +
天空, tiān kōng +
天使, tiān shǐ +
天虹七色, tiān hóng qī sè +
天高地厚, tiān gāo dì hòu +
天桥, tiān qiáo +
天然气, tiān rán qì +
天堂, tiān táng +
天堂和地狱, tiān táng hé dì yù +/-
天梯, tiān tī +
天葬, tiān zàng +
天鹅, tiān é +
无人, wú rén -
无人车, wú rén chē +/-
无人机, wú rén jī +
无人驾驶, wú rén jià shǐ +/-
无人驾驶飞机, wú rén jià shǐ fēi jī +
无人驾驶汽车, wú rén jià shǐ qì chē, 2011 +/-
无中生有, wú zhōng shēng yǒu -
无比敌, wú bǐ dí +
无心之失, wú xīn zhī shī +
无心的爱, wú xīn de ài -
无出其右, wú chū qí yòu +
无头无尾, wú tóu wú wěi -
无头有尾, wú tóu yǒu wěi -
无价宝, wú jià bǎo +
无名氏, wú míng shì +
无名英雄, wú míng yīng xióng +
无污染, wú wū rǎn +
无花无叶, wú huā wú yè -
无花有叶, wú huā yǒu yè -
无花果, wú huā guǒ, fig +
无形凳, wú xíng dèng -
无良, wú liáng -
无良心, wú liáng xīn -
无男无女, wú nán wú nǚ -
无男有女, wú nán yǒu nǚ -
无话可说, wú huà kě shuō +
无所谓, wú suǒ wèi +
无限时间, wú xiàn shí jiān +
无限想象, wú xiàn xiǎng xiàng +
无神无鬼, wú Shén wú guǐ -
无神有鬼, wú Shén yǒu guǐ -
无恙, wú yàng +
无政府状态, wú zhèng fǔ zhuàng tài -
无能, wú néng -
无罪, wú zuì +
无辣不欢, wú là bù huān +
无牌, wú pái -
无牌驾驶, wú pái jià shǐ -
无影灯, wú yǐng dēng +
五, wǔ +
五月天, wǔ yuè tiān +
五代十国, Wǔ Dài Shí Guó, 907-960 +
五年痊愈率, wǔ nián quán yù lǜ +
五行, 水火土金木, wǔ xíng, five elements +
五声音阶, wǔ shēng yīn jiē: dō, ré, mī, fà, sō +
五言绝句, wǔ yán jué jù +
五言律诗, wǔ yán liǜ shī +
五线谱, wǔ xiàn pǔ, 1300s +
五星级, wǔ xīng jí +
五维空间, 内, wǔ wéi kōng jiān +
五维空间, 透视体, wǔ wéi kōng jiān +
不习惯, bù xí guàn -
不及格, bù jí gé -
不分, bù fēn -
不分彼此, bù fēn bǐ cǐ +
不以为耻, bù yǐ wéi chǐ -
不加, bù jiā +
不加思索, bù jiā sī suǒ -
不可吃, bù kě chī -
不可能, bù kě néng -
不可接受, bù kě jiē shòu -
不平, bù píng -
不平凡, bù píng fán +
不平等, bù píng děng -
不平等十六条条约, bù píng děng shí liù tiáo tiáo yuē, 1840-1901 -
不平等待遇, bù píng děng dài yù -
不安, bù ān -
不在, bù zài -
不在乎, bù zài hu +
不在场, bù zài chǎng -
不在场证据, bù zài chǎng zhèng jù +
不同, bù tóng -
不同背景, bù tóng bèi jǐng +
不好, bù hǎo; n.g., no good -
不动, bù dòng -
不欢, bù huān -
不欢而散, bù huān ér sàn -
不吃不喝, bù chī bù hē -
不求, bù qiú -
不求甚解, bù qiú shèn jiě -
不妥, bù tuǒ -
不妥协, bù tuǒ xié, no compromise +
不男不女, bù nán bù nǚ -
不足, bù zú -
不法, bù fǎ -
不法行为, bù fǎ xíng wéi -
不明, bù míng -
不明飞行物, bù míng fēi xíng wù, UFO -
不明文规定, bù míng wén guī dìng -
不明物体, bù míng wù tǐ -
不怕, bù pà +
不受欢迎, bù shòu huān yíng -
不受欢迎人物, bù shòu huān yíng rén wù -
不枉此生, bù wǎng cǐ shēng +
不详, bù xiáng -
不知天高地厚, bù zhī tiān gāo dì hòu -
不知所措, bù zhī suǒ cuò -
不知情, bù zhī qíng -
不知道, bù zhī dào -
不是, bù shì -
不是男不是女, bù shì nán bù shì nǚ -
不胜, bù shèng -
不胜负荷, bù shèng fù hè -
不要, bù yào -
不要怕, bù yào pà +
不要哭, bù yào kū +
不信, bù xìn -
不信仼, bù xìn rèn -
不追究, bù zhuī jiū +
不容, bù róng +
不容忽视, bù róng hū shì +
不能, bù néng -
不善, bù shàn -
不善管理, bù shàn guǎn lǐ -
不谙水性, bù ān shuǐ xìng -
不得了, bù dé liǎo, my God! -
不领情, bù lǐng qíng -
不断, bù duàn +
不断更新, bù duàn gēng xīn +
不断学习, bù duàn xué xí +
不景气, bù jǐng qì -
不满, bù mǎn -
不满判刑, bù mǎn pàn xíng -
不管用, bù guǎn yòng -
不懂, bù dǒng -
不懂事, bù dǒng shì -
互不相让, hù bù xiāng ràng -
互让, hù ràng +
互动, hù dòng +
互助, hù zhù +
互补不足, hù bǔ bù zú +
互相拥抱, hù xiāng yōng bào +
互相帮助, hù xiāng bāng zhù +
互联, hù lián +
互联网, hù lián wǎng, the internet, 1973 +
牙, yá +
牙石, yá shí -
牙齿, yá chǐ +
牙刷, yá shuā +
牙刷和牙膏, yá shuā hé yá gāo +
牙膏, yá gāo +
丑女, chǒu nǚ -
业余, yè yú +
东方, dōng fāng +
«东方之珠», 歌名, «Dōng Fāng Zhī Zhū», 1986 +
东方闪电, Dōng Fāng Shǎn Diàn, The Church of Almighty God, 1990 -
东风, dōng fēng +
东北风, dōng běi fēng -
东尼博赞, 大脑先生, Dōng Ní Bó Zàn, Tony Buzan, 1942至今 +
东尼博赞和 «心智图», Dōng Ní Bó Zàn hé «Xīn Zhì Tú» +
东西, dōng xī +
东南风, dōng nán fēng +
东南西北, dōng nán xī běi +
东南西北方, dōng nán xī běi fāng +
可一不可再, kě yī bù kě zài +
可加可减, kě jiā kě jiǎn +/-
可能, kě néng +
可爱, kě ài +
可接受, kě jiē shòu +
可喜可贺, kě xǐ kě hè +
平上去入, píng shàng qù rù +
平上去平上去入入入, píng shàng qù píng shàng qù rù rù rù +
平凡, píng fán -
平仄, píng zè +
平平仄仄平, píng píng zè zè píng +
平平仄仄平平仄, píng píng zè zè píng píng zè +
平民化, píng mín huà +
平安, píng ān +
平安融融, píng ān róng róng +
平均, píng jūn +
平均寿命, píng jūn shòu mìng +
平板电脑, píng bǎn diàn nǎo, tablet, 2010 +
平底鞋, píng dǐ xié +
平面, píng miàn +
平面设计, píng miàn shè jì +
平胸, píng xiōng -
平常心, píng cháng xīn +
平等, píng děng +
平等待遇, píng děng dài yù +
平静, píng jìng +
世事无绝对, shì shì wú jué duì +
世界, shì jiè +
世界大战 1, Shì Jiè Dà Zhàn 1, 1914-1918 -
世界大战 2, Shì Jiè Dà Zhàn 2, 1944-1945 -
世界末日, shì jiè mò rì, the end of the world -
世界变, shì jiè biàn, -
世界贸易战, shì jiè mào yì zhàn, 2018 -
世界博览会, Shì Jiè Bó Lǎn Huì, 1851 +
丝, sī +
丝巾, sī jīn +
丝绸, sī chóu +
丝绸之路, sī chóu zhī lù +
末茶粉, mò chá fěn +
未成年, wèi chéng nián -
未来, wèi lái +
未审先判, wèi shěn xiān pàn -
未知数, wèi zhī shù -
未婚生子, wèi hūn shēng zǐ -
未婚妈妈, wèi hūn mā ma -
未熟, wèi shú -
正反, zhèng fǎn +
正正经经, zhèng zhèng jing jing +
正电子, zhèng diàn zǐ, positron, 1932 +
正电子和电子, zhèng diàn zǐ hé diàn zǐ +
正史, zhèng shǐ +
正邪, zhèng xié +
正极, zhèng jí +
正极和负极, zhèng jí hé fù jí +
正经, zhèng jing +
正面, zhèng miàn +
正离子, zhèng lí zǐ +
正离子和负离子, zhèng lí zǐ hé fù lí zǐ +
正常, zhèng cháng +
正常生活, zhèng cháng shēng huó +
正确, zhèng què +
正楷, zhèng kǎi +
百度百科, Bǎi Dù Bǎi Kē, Baidu, 2006 +
百度百科, 网上百科, Bǎi Dù Bǎi Kē +
百科, bǎi kē +
百科全书, bǎi kē quán shū +
«百家姓», «Bǎi Jiā Xìng», 960-1127 +
«百家姓», 411个姓, «Bǎi Jiā Xìng» +
亚马逊公司, Yà Mǎ Xùn Gōng Sī, Amazon Inc., 1994 +
亚马逊公司, 网上零售, Yà Mǎ Xùn Gōng Sī +
亚军是, yà jūn shì +
再生, zài shēng +
再生能源, zài shēng néng yuán +
再创高峰, zài chuàng gāo fēng +
再来一次, zài lái yī cì +
再审, zài shěn +
再造, zài zào +
"更上一层楼", 诗句, "Gēng shàng yī céng lóu" +
更新, gēng xīn +
束发, shù fà +
束腰, shù yāo +
两队球队, liǎng duì qiú duì +
两全其美, liǎng quán qí měi +
两岸三地, liǎng àn sān dì +
两败俱伤, liǎng bài jù shāng -
两制, 资本主义和社会主义, liǎng zhì +
两袖清风, liǎng xiù qīng fēng -
来华加入中国共产党, lái Huá jiā rù Zhōng Guó Gòng Chǎn Dǎng +
来华传天主教, 利玛窦; lái Huá chuán Tiān Zhǔ Jiào, Lì Mǎ Dòu, 1582 +
来华传基督教, 马礼逊; lái Huá chuán Jī Dū Jiào, Mǎ Lǐ Xùn, 1807 +
来者不善, lái zhě bù shàn -
来宾, lái bīn +
求生不得, qiú shēng bù dé -
求死不能, qiú sǐ bù néng -
求证, qiú zhèng +
求雨, qiú yǔ +
求婚, qiú hūn +
求情, qiú qíng +
求福, qiú fú +
表白, biǎo bái +
表兄弟姊妹, biāo xiōng dì zǐ mèi, maternal cousins +
丧礼, sāng lǐ -
事业, shì yè +
事实, shì shí +
面, miàn +
面孔, miàn kǒng +
面目全非, miàn mù quán fēi -
面包, miàn bāo +
面具, miàn jù +
面青口唇白, miàn qīng kǒu chún báo -
面试, miàn shì +
面部, miàn bù +
面部和法令纹, miàn bù hé fǎ lìng wén +
面临考验, miàn lín kǎo yàn +
奏国歌, zòu guó gē +
哥哥, gē ge +
整齐, zhěng qí +
整整齐齐, zhěng zhěng qí qí +
中子, zhōng zǐ, neutron, 1932 +
中子和反中子, zhōng zǐ hé fǎn zhōng zǐ +
中子和夸克, zhōng zǐ hé kuā kè +
中心, zhōng xīn +
中日朝, Zhōng Rì Cháo +
中文, Zhōng wén +
中计, zhòng jì -
中立, zhōng lì +
中西合璧, Zhōng Xī hé bì +
中华人民共和国, Zhōng Huá Rén Mín Gòng Hé Guó, PRC, 1949 +
中华人民共和国国旗, Zhōng Huá Rén Mín Gòng Hé Guó guó qí +
中华民国, Zhōng Huá Mín Guó, 1912 +
中位数, zhōng wèi shù +
中医, Zhōng yī +
中国, Zhōng Guó, China +
中国原子弹, Zhōng Guó yuán zǐ dàn, 1964 +
中国人, Zhōng Guó rén +
中国人口, 13亿, Zhōng Guó rén kǒu +
中国人造卫星, Zhōng Guó rén zào wèi xīng, 1970 +
中国女子平均寿命, 77岁, Zhōng Guó nǚ zi píng jūn shòu mìng +
中国女太空人, 刘洋, Zhōng Guó nǚ tài kōng rén, 2012 +
中国太空人, 杨利伟, Zhōng Guó tài kōng rén, 1999 +
中国五千年, Zhōng Guó wǔ qiān nián +
中国风, Zhōng Guó fēng +
中国中国, Zhōng Guó Zhōng Guó +
中国心, Zhōng Guó xīn +
中国文化, Zhōng Guó wén huà +
中国元素, Zhōng Guó yuán sù +
中国末代皇帝, 溥仪, Zhōng Guó mò dài huáng dì, 1906-1967 -
中国主席, 习近平, Zhōng Guó zhǔ xí, 2012 +
中国合法性交年龄, 14岁, Zhōng Guó hé fǎ xìng jiāo nián líng +
中国导航系统, Zhōng Guó dǎo háng xì tǒng, 2000 +
中国男子平均寿命, 74岁, Zhōng Guó nán zi píng jūn shòu mìng +
中国国旗, Zhōng Guó guó qí, 1949 +
中国和一带一路, Zhōng Guó hé yī dài yī lù, 2014 +
中国和一国兩制, 香港, Zhōng Guó hé yī guó liǎng zhì, 1997 +
中国和一国兩制, 澳门, Zhōng Guó hé yī guó liǎng zhì, 1999 +
中国和一孩政策, Zhōng Guó hé yī hái zhèng cè +
中国和二孩政策, Zhōng Guó hé èr hái zhèng cè +
中国和九九表, Zhōng Guó hé jiǔ jiǔ biǎo +
中国和马镫, Zhōng Guó hé mǎ dèng +
中国和火药, Zhōng Guó hé huǒ yào +
中国和丝绸之路, Zhōng Guó hé sī chóu zhī lù +
中国和围棋, Zhōng Guó hé wéi qí +
中国和纸币, Zhōng Guó hé zhǐ bì +
中国和国际经贸基建, Zhōng Guó hé guó jì jīng mào jī jiàn, 2015 +
中国和指南针, Zhōng Guó hé zhǐ nán zhēn +
中国和象棋, Zhōng Guó hé xiàng qí +
中国和算盘, Zhōng Guó hé suàn pán +
中国空间站, Zhōng Guó kōng jiān zhàn, 2011 +
中国制造, Zhōng Guó zhì zào +/-
«中国科学技术史», «Zhōng Guó Kē Xué Jī Shù Shǐ», 1954 +
中国氢弹, Zhōng Guó qīng dàn, 1967 +
中国省, 23个, Zhōng Guó shěng +
中国省, 包括台湾省, Zhōng Guó shěng +
中国首都, 北京, Zhōng Guó shǒu dū +
中国航空母舰, Zhōng Guó háng kōng mǔ jiàn, 2012 +
中国热, Zhōng Guó rè +
中国梦, Zhōng Guó mèng +
中国情人节, 元宵节, Zhōng Guó Qíng Rén Jié +
中国新时代, Zhōng Guó xīn shí dài, 2017 +
中国籍, Zhōng Guó jí, Chinese national +
中国籍男子, Zhōng Guó jí nán zǐ +
中线, zhōng xiàn +
中性, zhōng xìng +
中英美法苏, Zhōng Yīng Měi Fǎ Sū +
中英数, Zhōng Yīng shù +
中学, zhōng xué +
中药, Zhōng yào +
中毒, zhòng dú -
中秋, Zhōng Qiū +
中秋节, 农历8月15日, Zhōng Qiū Jié +
中秋和月饼, Zhōng Qiū hé yuè bǐng +
中脑, zhōng nǎo, mid-brain +
中弹, zhòng dàn -
中港台, Zhōng Gǎng Tái +
中暑, zhòng shǔ -
中签zhòng qiān +
内心, nèi xīn +
内心世界, nèi xīn shì jiè +
内外, nèi wài +
内外颠倒 nèi wài diān dǎo -
内在美, nèi zài měi +
«内经», 医书, «Nèi Jīng», 475 BC-AD 220 +
内战, nèi zhàn -
北风, běi fēng -
北极, Běi Jí +
北极光, Běi Jí guāng +
北极和南极, Běi Jí hé Nán Jí +
北京,中华人民共和国首都, Běi Jīng +
北京天安门广场, Běi Jīng Tiān Ān Mén guǎng chǎng +
北京狗, Běi Jīng gǒu, Pekingese +
北京青龙桥, Běi Jīng Qīng Lóng Qiáo +
北京青龙桥火车站, Běi Jīng Qīng Lóng Qiáo Huǒ Chē Zhàn +
北京奥运会, Běi Jīng Ào Yùn Huì, 2008 +
北狮, běi shī +
旧派, jiù pài +
申请, shēn qǐng +
申请禁制令, shēn qǐng jìn zhì lìng +
电, diàn +
电子, diàn zǐ, electron, 1897 -
电子烟, diàn zǐ yān, 2004 +
电击, diàn jī -
电冰箱, diàn bīng xiāng, 1862 +
电池, diàn chí, 1800 +
电池爆炸, diàn chí bào zhà -
电饭锅, diàn fàn guō, 1956 +
电邮, diàn yóu, email, 1973 +
电话, diàn huà, 1876 +
电话留言, diàn huà liú yán +
电话联络, diàn huà lián luò +
电话骗案, diàn huà piàn àn -
电视, diàn shì, 1925 +
电痉挛疗法, diàn jìng luán liáo fǎ, ECT, 1938 +
电铃, diàn líng +
电脑, diàn nǎo, 1948 +
电脑病毒, diàn nǎo bìng dú, 1949 -
电脑骗案, diàn nǎo piàn àn -
电站, diàn zhàn +
电钻, diàn zuàn, 1895 +
电梯, diàn tī, 1852 +
电影, diàn yǐng, 1895 +
史诗, shǐ shī +
史诗, 12,110行, Odyssey +
出入, chū rù +
出入口, chū rù kǒu +
出入平安, chū rù píng ān +
出了问题, chū le wèn tí -
出毛病, chū máo bìng -
出处, chū chù +
出局, chū jú -
出卖, chū mài -
出卖自己, chū mài zì jǐ -
出现困难, chū xiàn kùn nán -
出钱出力出时间, chū qián chū lì chū shí jiān +
出租车, chū zū chē, cab +
出嫁, chū jià +
师生恋, shī shēng liàn -
肉, ròu +
肉色胸罩, ròu sè xiōng zhào +
肉饼, ròu bǐng +
«肉蒲团», 色情小说, «Ròu Pú Tuán», 1657 -
肉蟹, ròu xiè +
非一般的, fēi yī bān de +
非人生活, fēi rén shēng huó -
"非礼勿动", "Fēi lǐ wù dòng" +
"非礼勿听", "Fēi lǐ wù tīng" +
"非礼勿言", "Fēi lǐ wù yán" +
"非礼勿视", "Fēi lǐ wù shì" +
非奸即盗, fēi jiān jì dào -
非同小可, fēi tóng xiǎo kě -
非我所有, fēi wǒ suǒ yǒu -
非法, fēi fǎ -
非常感动, fēi cháng gǎn dòng +
非常激动, fēi cháng jī dòng -
临别赠言, lín bié zèng yán +
九, jiǔ +
九九表, jiǔ jiǔ biǎo, multiplication table, c. 305 BC +
九九金, jiǔ jiǔ jīn +
九尺楼底, jiǔ chǐ lóu dǐ, 9 foot ceilings +
九节狸, jiǔ jié lí +
九龙香港, Jiǔ Lóng Xiāng Gǎng, Kowloon, Hong Kong +
九龙塗鸦皇帝, 曽灶财, Jiǔ Lóng Tú Yā Huáng Dì +
九巧板, jiǔ qiǎo bǎn +
九层塔, 香草名, jiǔ céng tǎ, basil +
九重天, jiǔ chóng tiān +
九泉之下, 阴间, jiǔ quán zhī xià -
九宮格, jiǔ gōng gé +
九霄云外, jiǔ xiāo yún wài, on cloud nine +
及格, jí gé +
«千个太阳», 歌名, «Qiān Gè Tài Yáng», 1986 +
«千字文», «Qiān Zì Wén» +
千里眼, qiān lǐ yǎn +
千秋, 游戏器具, qiān qiū -
千変万化, qiān biàn wàn huà +
丸药, wán yào +
丹麦, 国名, Dān Mài +
丹麦和乐高积木, Dān Mài hé Lè Gāo jī mù +
丹麦鹳迁埃及过冬, Dān Mài guàn qiān Āi Jí guò dōng +
长子, zhǎng zǐ +
长女, zhǎng nǚ +
长江, Cháng Jiāng +
长江三峡大坝, Cháng Jiāng Sān Xía dà bà, 2003 +
长江三峡水电站, Cháng Jiāng Sān Xía shuǐ diàn zhàn, 2003 +
长江和黄河, Cháng Jiāng hé Huáng Hé +
长舌妇, cháng shé fù -
长寿, cháng shòu +
长者, zhǎng zhě +
长话短说, cháng huà duǎn shuō +
长枪, cháng qiāng +
长诗, cháng shī +
长征, cháng zhēng +
长城, Cháng Chéng +
长袖, cháng xiù +
长短, cháng duǎn +
长裤, cháng kù +
长跑, cháng pǎo +
长期, cháng qī +
长期记忆, cháng qī jì yì +
长裙, cháng qún +
反义词, fǎn yì cí -
反中子, fǎn zhōng zǐ, antineutron, 1956 +
反对, fǎn duì, objection +
反对无效, fǎn duì wú xiào -
反对声音, fǎn duì shēng yīn -
反对党, Fǎn Duì Dǎng +
反传统, fǎn chuán tǒng +/-
反夸克, fǎn kuā kè, antiquark +
反应, fǎn yìng +
反贪, fǎn tān +
反质子, fǎn zhì zǐ, antiproton, 1955 +
反面, fǎn miàn -
反省, fǎn xǐng +
反叛, fǎn pàn
反叛期, fǎn pàn qī -
反思, fǎn sī +
反效果, fǎn xiào guǒ -
升学, shēng xué +
升值, shēng zhí +
乌龙, wū lóng -
乌龙球, wū lóng qiú -
乌鸡, wū jī +
乌鸦, wū yā -
午餐, wǔ cān +
生子, shēng zǐ +
生日, shēng rì +
«生日歌», «Shēng Rì Gē», 1912 +
生生死死, shēng shēng sǐ sǐ +
生死, shēng sǐ +
生死日期, shēng sǐ rì qī +
生死在天, shēng sǐ zài tiān +
生死关头, shēng sǐ guān tóu -
生有时, 死有时; shēng yǒu shí, sǐ yǒu shí +
生存, shēng cún +
生老病死, shēng lǎo bìng sǐ +
生芽, shēng yá +
生肖, shēng xiào +
生果, shēng guǒ +
生命, shēng mìng +
生命树, shēng mìng shù +
生活, shēng huó +
生活正常, shēng huó zhèng cháng +
生活写意, shēng huó xiè yì +
生活异常, shēng huó yì cháng -
生活圏子, shēng huó quān zi +
生病, shēng bìng -
生离死別, shēng lí sǐ bié -
生葱熟蒜, shēng cōng shú suàn +
生意, shēng yi +
生意失败, shēng yi shī bài -
失手, shī shǒu -
失业, shī yè -
失礼, shī lǐ -
失地, shī dì -
失足, shī zú -
失声, shī shēng -
失身, shī shēn, lost her innocence -
失明, shī míng -
失宠, shī chǒng, fall from grace -
失重心, shī zhòng xīn -
失眠, shī mián -
失常, shī cháng -
失球, shī qiú -
失落, shī luò -
失禁, shī jìn -
失踪, shī zōng -
失聪, shī cōng -
乐队, yuè duì +
乐高积木, Lè Gāo jī mù, Lego, 1949 +
乐缅缅, lè miǎn miǎn +
乐意助人, lè yì zhù rén +
乐趣, lè qù +
乔维岳和船闸, Qiáo Wéi Yuè hé chuán zhá +
年月日, nián yuè rì +
年年十七岁, nián nián shí qī suì, forever seventeen +
年岁, nián suì +
年轮, nián lún +
年青, nián qīng +
乒乓外交, 中美, pīng pāng wài jiāo, 1971 +
乒乓球, pīng pāng qiú +
向左走, xiàng zuǒ zǒu +
向右走, xiàng yòu zǒu +
后八大行星, 木土天海, hòu bā dà xíng xīng +
后人, hòu rén +
后卫, hòu wèi +
后脑, hòu nǎo +
后路, hòu lù +
我丈夫的名字是, wǒ zhàng fu de míng zì shì +
我女兒的名字是, wǒ nǚ ér de míng zì shì +
我不入地狱, wǒ bù rù dì yù +
我不同意, wǒ bù tóng yì -
我不是, wǒ bù shì -
我不要, wǒ bù yào -
我不信, wǒ bù xìn -
我不爱, wǒ bù ài -
我不喜欢, wǒ bù xǐ huan -
我不愿意, wǒ bù yuàn yì -
我反对, wǒ fǎn duì -
我们安装, wǒ men ān zhuāng, we install +
我们运送, wǒ men yùn sòng, we deliver +
我们聆听, wǒ men líng tīng, we listen +
我好, wǒ hǎo +
我同意, wǒ tóng yì +
我行我素, wǒ xíng wǒ sù -
我的电话号码是, wǒ de diàn huà hào mǎ shì +
我的地址是, wǒ de dì zhǐ shì +
我的名字是, wǒ de míng zì shì +
我的宗教是, wǒ de zōng jiào shì +
我的教育程度是, wǒ de jiào yù chéng dù shì +
我的职业是, wǒ de zhí yè shì +
我的嗜好是, wǒ de shì hào shì +
我兒子的名字是, wǒ ér zi de míng zì shì +
我妻子的名字是, wǒ qī zi de míng zì shì +
我是, wǒ shì +
我是我, wǒ shì wǒ, I'm who I'm +
我要, wǒ yào +
我信, wǒ xìn +
我爱, wǒ ài +
我喜欢, wǒ xǐ huan +
我想要, wǒ xiǎng yào +
我愿意, wǒ yuàn yì I do +
«每一个晩上», 歌名, «Měi Yī Gè Wǎn Shàng», 1984 +
"每逢佳节倍思亲", 诗句, "Měi féng jiā jié bèi sī qīn" +
龟, guī +
龟兔赛跑, guī tù sài pǎo +
系统, xì tǒng +
质子, zhì zǐ, proton, 1917 +
质子和反质子, zhì zǐ hé fǎn zhì zǐ +
质子和夸克, zhì zǐ hé kuā kè +
周末狂欢, zhōu mò kuáng huān, Saturday fever +
周有光和汉语拼音, Zhōu Yǒu Guāng hé Hàn Yǔ pīn yīn +
周兴嗣, 官员, Zhōu Xīng Sì, 469-521 +
周兴嗣和 ≪千字文≫, Zhōu Xīng Sì hé ≪Qiān Zì Wén≫ +
周朝, Zhōu cháo, 1046 BC-256 BC +
重心, zhòng xīn, center of gravity +
重阳, Chóng Yáng +
重阳节, 农历9月9日, Chóng Yáng Jié +
重阳和登高祭祖, Chóng Yáng hé dēng gāo jì zǔ +
重灾区, zhòng zāi qū -
重要人物, zhòng yào rén wù +
重要任务, zhòng yào rèn wù +
重复, chóng fù +/-
重病, zhòng bìng -
重整, chóng zhěng +
复印, fù yìn +
复印机, fù yìn jī, 1938 +
复发, fù fā -
复制, fù zhì +
复制人, fù zhì rén +
乘马, chéng mǎ +
乘飞机, chéng fēi jī +
乘车, chéng chē +
乘电梯, chéng diàn tī +
乘凉, chéng liáng +
乘船, chéng chuán +
乘错了车, chéng cuò le chē -
粤曲, Yuè qǔ +
粤语, Yuè Yǔ, Cantonese +
粤语九声, Yuè Yǔ jiǔ shēng +
粤语九声, ... 入入入, Yuè Yǔ jiǔ shēng, ... rù rù rù +
粤剧, Yuè jù, Cantonese opera, 1200s +
舞, wǔ +
舞女, wǔ nǚ -
舞龙, wǔ lóng +
舞步, wǔ bù +
舞狮, wǔ shī +
睪丸, gāo wán +
靠自己, kào zì jǐ +/-
义乳, yì rǔ +
义肢, yì zhī +
«义勇军进行曲», 国歌, «Yì Yǒng Jūn Jìn Xíng Qǔ», 1935 +
之乎者也, zhī hū zhě yě +/-
为什么不是我, wéi shēn me bù shì wǒ +
为什么是我, wéi shēn me shì wǒ -
为民主, wèi mín zhǔ +
为后人, wéi hòu rén +
«为自由», 歌名, «Wèi Zì Yóu», 1989 +
«为你钟情», 歌名, «Wèi Nǐ Zhōng Qíng», 1985 +
半生半死, bàn shēng bàn sǐ, half-dead -
半场, bàn cháng +
半场休息, bàn cháng xiū xi +
半岛, bàn dǎo +
半音, bàn yīn +
主义, zhǔ yì +
主仆, zhǔ pú +
主日, zhǔ rì +
主日礼拜, zhǔ rì lǐ bài +
主妇, zhǔ fù +
主观, zhǔ guān +
主流, zhǔ liú +
主流社会, zhǔ liú shè huì +
主席, zhǔ xí, chairman +
主意, zhǔ yì +
头发, tóu fà +
头条新闻, tóu tiáo xīn wén +
农历, nóng lì, c. 1700 BC +
农历, 1年354/355天, nóng lì +
农地, nóng dì +
良心, liáng xīn +
学习, xué xí +
学是学非, xué shì xué fēi +
举手, jǔ shǒu +
举手赞成, jǔ shǒu zàn chéng +
举行会议, jǔ xíng huì yì +
举起双手, jǔ qǐ shuāng shǒu -
乞丐, qǐ gài -
飞刀, fēi dāo +
飞车, fēi chē -
飞鸟, fēi niǎo +
飞机, fēi jī, 1903 +
飞行, fēi xíng +
飞行员, fēi xíng yuán, pilot +
飞行物体, fēi xíng wù tǐ +
飞吻, fēi wěn +
飞鱼, fēi yú +
习近平, 中国主席, Xí Jìn Píng, 2012 +
习近平和中国新时代, Xí Jìn Píng hé Zhōng Guó xīn shí dài +
习俗, xí sú +
习惯, xí guàn +
习惯风俗, xí guàn fēng sú +
乡音, xiāng yīn -
巴黎, 法国首都, Bā Lí +
巴黎玻璃金字塔, Bā Lí bō li jīn zì tǎ, 1989 +
孔子, 哲学家, Kǒng Zǐ, 551 BC-479 BC +
孔子和 "... 勿施於人", Kǒng Zǐ hé "... wù shī yú rén" +
孔子和 "非礼勿动", Kǒng Zǐ hé "Fēi lǐ wù dòng" +
孔子和 "非礼勿听", Kǒng Zǐ hé "Fēi lǐ wù tīng" +
孔子和 "非礼勿言", Kǒng Zǐ hé "Fēi lǐ wù yán" +
孔子和 "非礼勿视", Kǒng Zǐ hé "Fēi lǐ wù shì" +
书, shū +
书本, shū běn +
民主, mín zhǔ +
民主和共产, mín zhǔ hé gòng chǎn +
民主党, Mín Zhǔ Dǎng +
民运, mín yùn +
民宿, mín sù +
民族特色, mín zú tè sè +
民营, mín yíng +
民意, mín yì +
买马票, mǎi mǎ piào +
买车子, mǎi chē zi +
买车票, mǎi chē piào +
买东西, mǎi dōng xī +
买房子, mǎi fáng zi +
买卖, mǎi mai +
买港元沽美元, mǎi gǎng yuán gū měi yuán -
乱伦, luàn lún, incest -
承心所愿, chéng xīn suǒ yuàn +
乳头, rǔ tóu +
乳头体, rǔ tóu tǐ, mammillary body +
乳头体, 时间排序, rǔ tóu tǐ +
乳房, rǔ fáng +