17c
1605, 报纸, bào zhǐ +
1608, 望远镜, wàng yuǎn jìng +
1610, «金瓶梅», 小说, «Jīn Píng Méi» +
1615, «字汇», 书名, «Zì Huì» +
1637, «天工开物», 科技书, «Tiān Gōng Kāi Wù» +
1637, 郁金香狂热, yù jīn xiān kuáng rè -
1640, 葡萄牙, 国名, Pú Táo Yá +
1644-1911, 清朝, Qīng cháo +
1644-1898, 剃发留辫易满服, tì fà liú biàn yì Mǎn fú -
1657, «肉蒲团», 色情小说, «Ròu Pú Tuán» -
1690, 光波, guāng bō +